• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  kỹ thuật móc nối

  Y học

  sự kết chuỗi

  Kỹ thuật chung

  chuỗi
  back chaining
  kết chuỗi ngược
  backward chaining
  chuỗi ngược
  backward chaining
  kết chuỗi ngược
  chaining of Rus (chainingof request/response units)
  sự lập chuỗi các đơn vị yêu cầu/đáp ứng
  chaining overflow
  sự tràn trên chuỗi
  chaining search
  sự tìm kiếm theo chuỗi
  Cipher Block Chaining (CBC)
  tạo khối chuỗi mật mã
  control sequence chaining
  sự kết nối chuỗi điều khiển
  data chaining
  chuỗi dữ liệu
  file chaining
  sự kết chuỗi tập tin
  forward chaining
  sự kết chuỗi thuận
  frame chaining
  sự xích chuỗi khung
  dãy
  đo bằng thước dây
  lập chuỗi
  chaining of Rus (chainingof request/response units)
  sự lập chuỗi các đơn vị yêu cầu/đáp ứng
  sự định tuyến
  sự liên kết
  sự móc nối

  Xây dựng

  thước xích [sự đo bằng thước xích]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X