• (đổi hướng từ Disfavoured)
  /dis´feivə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghét bỏ, sự không thương yêu; tình trạng bị ghét bỏ, tình trạng không được thương yêu
  to fall into disfavour; to be in disfavour
  không được yêu thương
  Sự phản đối, sự không tán thành

  Ngoại động từ

  Ghét bỏ, không yêu thương
  Phản đối, không tán thành

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X