• Xây dựng

  thiết bị luận lý

  Kỹ thuật chung

  thiết bị logic
  LDA (logicaldevice address)
  địa chỉ thiết bị lôgic
  LDNCB (logicaldevice node control block)
  khối điều khiển nút thiết bị logic
  LDO (logicaldevice order)
  thứ tự thiết bị logic
  Logical Device Address (LDA)
  địa chỉ thiết bị lôgic
  Logical Device Element (LDE)
  phần tử thiết bị logic
  logical device node control block (LDNCB)
  khối điều khiển nút thiết bị logic
  logical device order (LDO)
  thứ tự thiết bị logic
  logical device table
  bảng thiết bị logic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X