• /ˈɛləmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Yếu tố
  element of comparison
  yếu tố để so sánh
  Nguyên tố
  the four elements
  bốn nguyên tố (đất, nước, không khí, lửa)
  (điện học) pin
  (toán học) yếu tố phân tử
  elements of the integral
  yếu tố của tích phân
  Hiện tượng khí tượng
  ( số nhiều) cơ sở, nguyên lý cơ bản (của một khoa học)
  ( số nhiều) sức mạnh thiên nhiên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị không quân
  (nghĩa bóng) môi trường
  to be in one's element
  ở đúng trong môi trường của mình

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cấu kiện

  Cơ - Điện tử

  Phần tử, yếu tố, thành phần, nguyên tố

  Điện

  ắcqui đơn

  Điện lạnh

  thanh (nhiên liệu)

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  absorber element bundle
  bó phân tử hấp thụ
  additional element
  bộ phận thêm
  archived element
  bộ phận lưu trữ
  assembly element
  bộ phận lắp ghép
  basic planning element
  bộ phận quy hoạch chính
  basic planning element
  bộ phận quy hoạch cơ sở
  bearing element
  bộ phận gối tựa
  composition element
  bộ phận tổ hợp
  constituent element
  bộ phận cấu thành
  driving element
  bộ phận truyền động
  edge element of shell
  bộ phận vỏ mỏng
  filling element
  bộ phận chèn
  filling element
  bộ phận chèn (khung)
  filter element
  bộ phận phin lọc
  filter element
  ruột bộ phận lọc
  flat supporting element
  bộ phận gối tựa phẳng
  functional element
  bộ phận chức năng
  heating element
  bộ phận nung nóng
  hinged bearing element
  bộ phận gối tựa khớp
  input element
  bộ phận nhập
  machine element
  các yếu tố/bộ phận của máy móc
  main structural element
  bộ phận cấu tạo chính
  modular element
  bộ phận theo hệ môđun
  parasitic element
  bộ phản xạ tạp
  passive element
  bộ phản xạ tạp
  planning element
  bộ phận quy hoạch
  projection of structural element
  độ nhô ra (của bộ phận kết cấu)
  projection of structural element
  tầm nhô ra (của bộ phận kết cấu)
  removed element
  bộ phận nhô ra
  rigid bearing element
  bộ phận gối tựa cứng
  roller-type bearing element
  bộ phận gối tựa con lăn
  separating element
  bộ phận phân chia
  space-planning element
  bộ phận blốc hình khối
  structural element
  bộ phận công trình
  structural element
  cấu kiện, bộ phận
  supporting element
  bộ phận gối tựa
  switching element
  bộ phận chuyển mạch
  tangential supporting element
  bộ phận gối tiếp tuyến
  tool element
  bộ phận của dụng

  =PHẦN TỬ

  element structure
  cấu trúc phần tử
  structural element
  phần tử cấu trúc
  structure element
  phần tử cấu trúc
  Structure Element (SE)
  môi trường cấu trúc


  chi tiết
  assembly element
  chi tiết lắp ghép
  basic planning element
  chi tiết quy hoạch chính
  bearing element
  chi tiết gối tựa
  block element
  blốc chi tiết
  circuit element
  chi tiết của sơ đồ
  connecting element
  chi tiết liên kết
  connecting element
  chi tiết nối
  filter element
  chi tiết bộ lọc
  filter element
  chi tiết của phin
  finned element
  chi tiết cánh
  flat supporting element
  chi tiết gối tựa phẳng
  flow control element
  chi tiết điều chỉnh dòng
  functional element
  chi tiết chức năng
  gas charged detecting element
  chi tiết cảm biến nạp khí
  heating element
  chi tiết gia nhiệt
  hinged bearing element
  chi tiết gối tựa khớp
  image element
  chi tiết biểu hiện
  image element
  chi tiết thể hiện
  modular element
  chi tiết theo hệ môđun
  planning element
  chi tiết quy hoạch
  relief element
  chi tiết địa hình
  removed element
  chi tiết nhô ra
  ridge element
  chi tiết thép đỉnh kèo
  rigid bearing element
  chi tiết gối tựa cứng
  roller-type bearing element
  chi tiết gối tựa con lăn
  roofing and cladding element
  chi tiết ngăn cách
  sectorial bearing element
  chi tiết gối tựa hình quạt
  switch element
  chi tiết ghi
  three-dimensional constructional element
  chi tiết xây dựng theo khối
  valley element
  chi tiết tôn máng
  công trình
  structural element
  bộ phận công trình
  khâu
  filter element
  khâu lọc
  đoạn
  nguyên tố
  actinide element
  nguyên tố actinit
  actinide element
  nguyên tố họ actini
  chemical element
  nguyên tố hóa học
  current element
  dây dẫn điện nguyên tố
  element sulfur
  lưu huỳnh nguyên tố
  enriched element
  nguyên tố giàu
  heavy element
  nguyên tố nặng
  impurity element
  nguyên tố tạp chất
  inert element
  nguyên tố trơ
  liquid element
  nguyên tố thể lỏng
  lithophylic element
  nguyên tố tra đá
  man-made radioactive element
  nguyên tố phóng xạ nhân tạo
  native element
  nguyên tố nguyên khai
  native element
  nguyên tố tự nhiên
  natural element
  nguyên tố tự nhiên
  natural radioactive element
  nguyên tố phóng xạ tự nhiên
  naturally occurring element
  nguyên tố xuất hiện tự nhiên
  new element storage drum
  tang lưu trữ nguyên tố mới
  original element
  nguyên tố đầu dãy
  original element
  nguyên tố khởi đầu
  positive element
  nguyên tố dương
  prime element
  phần tử nguyên tố
  radio-element
  nguyên tố phóng xạ
  radioactive element
  nguyên tố phóng xạ
  rare earth element
  nguyên tố đất hiếm
  siderophyllic element
  nguyên tố ưu sắt
  superheavy element
  nguyên tố siêu nặng
  trace element
  nguyên tố vết
  trace element
  nguyên tố vi lượng
  tracer element
  nguyên tố đánh dấu
  transition element
  nguyên tố chuyển tiếp
  transpiration element
  nguyên tố vượt plutoni
  linh kiện
  holographic optical element
  linh kiện quang toàn ảnh
  logic element
  linh kiện lôgic
  hạng mục
  mục
  phần
  absorber element
  phân tử hấp thụ
  absorber element bundle
  bó phân tử hấp thụ
  Access Control Service Element (ApplicationLayer) (ACSA)
  Phần tử dịch vụ điều khiển truy nhập ( Lớp ứng dụng )
  accessory element
  phần tử phụ
  acentral element
  phần tử không trung gian
  acentric element
  phần tử không trung tâm
  ACSE (associationcontrol service element)
  phần tử dịch vụ kiểm soát kết hợp
  ACSE (associationcontrol service element)
  thành phần dịch vụ điểu khiển kết hợp
  active circuit element
  phần tử mạch chủ động
  active circuit element
  phần từ mạch có nguồn
  active circuit element
  phần tử mạch tác dụng
  active element
  phần tử chủ động
  active element
  phần tử hoạt động
  active element
  phần tử tích cực
  actual element
  phần tử thực tại
  adding element
  phần tử cộng
  additional element
  bộ phận thêm
  adjusting element
  phần tử điều chỉnh
  adjusting element
  phần tử tinh chỉnh
  algebraic element
  phần tử đại số
  all-pass element
  phần tử toàn thông
  alternate element
  phần tử xoay chiều
  AND element
  phần tử AND
  AND element
  phần tử Và
  anticoincidence element
  phần tử phản trùng hợp
  Application Control Service Element (INMARSAT) (ACSE)
  phần tử dịch vụ điều khiển ứng dụng
  application service element
  thành phần dịch vụ ứng dụng
  archived element
  bộ phận lưu trữ
  archived element
  thành phần lưu trữ
  arithmetic element
  phần tử số học
  array element
  phần tử mảng
  assembly element
  bộ phận lắp ghép
  associate element
  phần tử kết hợp
  associated element
  phần tử liên kết
  associated element type
  loại phần tử kết hợp
  attribute data element
  phần tử dữ liệu thuộc tính
  Auxiliary Control Element (ACE)
  phần tử điều khiển phụ
  balanced line logic element
  phần tử logic đường truyền cân bằng
  base document element
  phần tử tài liệu cơ bản
  base element
  phần tử cơ sở
  basic planning element
  bộ phận quy hoạch chính
  basic planning element
  bộ phận quy hoạch cơ sở
  Basic Service Element (BSE)
  phân tử dịch vụ cơ bản
  basis element
  phần tử cơ sở
  bearing element
  bộ phận gối tựa
  BEM (BoundaryElement Method)
  phương thức phần tử biên
  biaxial element
  phần tử lưỡng cực
  bibliographic element
  phần tử thư mục
  binary combinational element
  phần tử tổ hợp nhị phân
  binary element
  phần tử nhị phân
  binary element string
  chuỗi phần tử nhị phân
  block element
  blốc thành phần
  block-shaped fuel element
  phân tử nhiên liệu dạng khối
  blockage element
  phần tử (làm) tắc nghẽn
  booster element
  phần tử khuếch đại
  boundary element
  phần tử biên
  boundary element method
  phương pháp phần tử biên
  braking element
  phần tử hãm
  Bridge Relay Element (BRE)
  phần tử chuyển tiếp cầu
  buffer element
  phần tử đệm
  cancelable element
  phần tử giản ước được
  carbon-film hygrometer element
  phẩn tử ẩm kế màng cacbon
  cellular element
  thành phần tế bào
  central processing element
  phần tử xử lý trung tâm
  Central Processing Element (CPE)
  phần tử xử lý trung tâm
  circuit element
  phần tử mạch
  circuit element
  thành phần
  circuit element
  thành phần logíc
  circuit element
  thành phần mạch điện
  Clock and Tone Control Element (CTCE)
  phần tử điều khiển âm và xung nhịp
  closing element
  phần tử đóng
  code element
  phần tử mã
  code element set
  tập hợp phần tử mã
  coded element
  phần tử mã hóa
  coincidence element
  phần tử trùng hợp
  combinational logic element
  phần tử logic tổ hợp
  Commitment, Concurrency and Recovery Service Element (CCRE)
  Phần tử dịch vụ cam kết, tranh chấp và phục hồi (CCR)
  Common Management Information Service element (CMISE)
  phần tử dịch vụ thông tin quản lý chung
  communication element
  phần tử viễn thông
  comparing element
  phần tử so sánh
  comparison element
  phần tử so sánh
  complex element
  phần tử phức
  composite data element
  phần tử dữ liệu hỗn hợp
  composition element
  bộ phận tổ hợp
  compound logical element
  phân tử logic phức hợp
  compound logical element
  phần tử logic phức hợp
  computing element
  phần tử tính toán
  conjugate element
  phần tử liên hợp
  connecting element
  phần tử nối
  constituent element
  bộ phận cấu thành
  containing element
  phần tử chứa
  content element
  phần tử nội dung
  control element
  phần tử điều khiển
  Control Element (CE)
  phân tử điều khiển
  cooler element
  phần tử lạnh
  cooling element
  phần tử lạnh
  cooling element surface
  bề mặt phần tử lạnh
  coupling element
  phần tử ghép
  current element
  phần tử dòng
  current element
  phần tử dòng điện
  current element
  phần tử hiện tại
  cyclic element
  phần tử xiclic
  data element
  phần tử dữ liệu
  data element chain
  chuỗi phần tử dữ liệu
  decision element
  phần tử quyết định
  defrosting element
  phần tử phá băng
  degree of element distortion
  độ méo các phần tử
  delay element
  phần tử trễ
  delay element
  thành phần trễ
  depth of an element
  độ cao của một phần tử
  depth of an element
  độ sâu của một phần
  derivative element
  phần tử dẫn suất
  detectable element
  phần tử dò được
  detecting element
  phần tử dò nhiệt
  detecting element
  phần tử phát hiện
  diagonal element
  phần tử chéo
  diaphragm pressure element
  phần tử ép màng
  differential of volume, element of volume
  phân tử thể tích, yếu tố thể tích
  differential of volume, element of volume
  vi phân thể tích, yếu tố thể tích
  digit delay element
  phần tử trễ số
  digital switching element
  phần tử chuyển mạch số
  directional element
  phần tử định hướng
  display element
  phần hiển thị
  display element
  phần tử biểu diễn
  display element
  phần tử hiển thị
  display element
  phần tử màn hình
  divisible element
  phần tử chia được
  document element
  phần tử tài liệu
  double element
  phần tử kép
  double element wattmeter
  oát kế hai phần tử
  driver element
  phần tử kích
  driving element
  bộ phận truyền động
  EAE (extendedarithmetic element)
  phần tử số học mở rộng
  edge control element
  phần tử điều khiển mép
  edge element of shell
  bộ phận vỏ mỏng
  EE (executionelement)
  phần tử thi hành
  effaceable element
  phần tử khử được
  element (e.g. in data transmission)
  phần tử
  element address
  địa chỉ thành phần
  element at infinity
  phần tử xa vô tận
  element declaration
  khai báo phần tử
  Element Management Layer (ATM) (EML)
  lớp quản lý thành phần
  Element Management System (ATM) (EMS)
  hệ thống quản lý phần tử
  element of a set
  phần tử của tập hợp
  element of construction
  thành phần kết cấu
  element of service
  thành phần dịch vụ
  element pointer
  con trỏ phần tử
  element position
  vị trí phần tử
  element reference list
  danh sách tham chiếu phần tử
  element set
  tập phần tử
  element string
  chuỗi thành phần
  element structure
  cấu trúc phần tử
  element type
  kiểu phần tử
  element type definition
  định nghĩa kiểu phần tử
  element type parameter
  tham số kiểu phần tử
  element variable
  biến phần tử
  element with two-step action
  phần tử tác dụng hai bước
  equivalence element
  phần tử tương đương
  exclusive-NOR element
  phần tử loại trừ Nor
  exclusive-OR element
  phân tử loại trừ OR
  EXCLUSIVE-OR element
  phần tử XOR
  execution element (EE) [[]].
  phần tử thi hành
  extended arithmetic element (EAE)
  phần tử số học mở rộng
  Field Emission Picture Element Technology (FEPET)
  công nghệ phần tử ảnh phát xạ trường
  figurative element
  phần tử hình (ký hiệu)
  filler element
  phần tử lọc
  filling element
  bộ phận chèn
  filling element
  bộ phận chèn (khung)
  filter element
  bộ phận phin lọc
  filter element
  phần tử lọc
  filter element
  ruột bộ phận lọc
  final controlling element
  phần tử chủ động
  final controlling element
  phần tử điều khiển chủ động
  final controlling element
  phần tử điều khiển cuối cùng
  final element
  phần tử cuối cùng
  finite element
  phân tử hữu hạn
  finite element
  phần tử hữu hạn
  finite element analysis
  phương pháp phần tử hữu hạn
  finite element method
  phương pháp phần tử hữu hạn
  Finite Element Method (FEM)
  phương pháp phần tử hữu hạn
  finite element theory
  lý thuyết phần tử hữu hạn
  finite-element method
  phương pháp phân tích gần đúng
  finned element
  phần tử cánh
  first element of chain
  phần tử đầu tiên của chuỗi xích
  fixed element
  phần tử cố định
  fixed element (ofa collineation)
  phần tử kép
  flat part of a signal element
  phần thẳng của phần tử tín hiệu
  flat part of a signal element
  thềm của phần tử tín hiệu
  flat supporting element
  bộ phận gối tựa phẳng
  flow control element
  phần tử điều chỉnh dòng
  flow net element
  thành phần lưới thấm
  flux cut by a circuit element
  thông lượng qua một phần tử mạch
  force-balance element
  phần tử cân bằng lực
  freezing element
  phần tử kết đông
  fuel element
  phần tử nhiên liệu
  functional element
  bộ phận chức năng
  Functional Element (FE)
  phần tử chức năng
  fuse element
  phần tử nóng chảy
  GCID Information Element (GCIDIE)
  Phần tử thông tin của GCID
  generating element
  phần tử sinh
  geometric graphics element
  phần tử đồ họa hình học
  graphic element
  phần tử đồ họa
  guest element
  phân tử ngoại lai
  guest element
  phân tử xâm nhiễm
  half cell, half element
  nửa phân tử
  half-element
  pin bán phần
  half-wave element
  phần tử nửa sóng
  hall element or hall generator
  phần tử Hall
  harmonic element
  phần tử điều hòa
  heat sensitive element
  phần tử cảm biến nhiệt
  heating element
  bộ phận nung nóng
  heating element
  phần tử đốt nóng
  heating element
  phần tử gia nhiệt
  heating element
  phần tử nung
  heating element
  phần tử nung nóng
  height of an element
  độ cao của một phần tử
  helical pressure element
  phần tử ép xoắn ốc
  hinged bearing element
  bộ phận gối tựa khớp
  holding element control
  điều khiển phần tử duy trì
  homogeneous element
  phần tử thuần nhất
  humidity sensitive element
  phần tử cảm biến ẩm
  humidity sensitive element
  phần tử nhạy ẩm
  ideal element
  phần tử lý tưởng
  idem-potent element
  phần tử lũy đẳng
  identical element
  phần tử đồng nhất
  identity element
  phần tử đơn vị
  identity element
  phần tử đồng nhất
  identity element
  phần tử nhận dạng
  identity element (ofa group)
  phần tử đơn vị (của một nhóm)
  IE (instructionelement)
  phần tử lệnh
  IE (instructionelement)
  thành phần lệnh
  IF THEN element
  phần tử nếu-thì
  IF-THEN element
  phần tử IF-THEN
  imaginary element
  phần tử ảo
  improper element
  phần tử phi chính
  inclusive-OR element
  phần tử OR-bao hàm
  indicator element
  phần tử chỉ báo
  indicator element
  phần tử chỉ thị
  infinitesimal element
  phần tử vô cùng nhỏ
  information element
  phần tử thông tin
  Information Element (IE)
  phần tử thông tin
  Information Element Defined at the user network interface (INFO)
  phần tử thông tin được xác định tại giao diện người dùng
  information element rate
  lưu lượng phân tử thông tin
  information element rate
  mức độ phân tử thông tin
  input element
  bộ phận nhập
  input element
  phần tử đầu vào
  input element
  phần tử nhập
  instruction element (IE)
  phần tử lệnh
  instruction element (IE)
  thành phần lệnh
  integral element
  phần tử nguyên khối
  integral element
  phần tử tích phân
  Integrated Storage Element (ISE)
  phần tử nhớ tích hợp
  integrated-circuit element
  phần tử mạch tích hợp
  interchange data element
  phần tử dữ liệu trao đổi
  inverse element
  phần tử nghịch đảo
  inverse element, inverting element
  phần tử nghịch đảo
  inverse of an element
  nghịch đảo của một phần tử
  inversible element
  phần tử khả nghịch
  isolated element
  phần tử cô lập
  key element
  thành phần chính
  lag element
  phần tử trễ
  lens element
  phần tử lăng kính
  line element
  phần tử đường
  line element
  phần tử tuyến tính
  line element
  vi phân cung
  linear circuit element
  phần tử mạch tuyến tính
  linear computing element
  phần tử tính toán tuyến tính
  linear element
  phần tử đường
  linear element
  vi phân cung
  liquid charged (detecting) element
  phần tử (cảm biến) nạp lỏng
  liquid charged (detecting) element
  phần tử cảm biến nạp lỏng
  list element
  phần tử trong danh sách
  logic (al) element
  phần tử logic
  logic element
  phần tử logic
  logic element
  phần tử mạch
  logic element
  thành phần logic
  Logical Device Element (LDE)
  phần tử thiết bị logic
  logical element
  phần tử logic
  lumped element
  phần tử tập trung
  lumped-circuit element
  phân tử mạch tập trung
  lumped-element circuit
  mạch phân tử tập trung
  machine element
  các yếu tố/bộ phận của máy móc
  machine element
  phần môi trường
  machine element
  phần tử máy
  macro element
  phần tử macro
  main structural element
  bộ phận cấu tạo chính
  main structural element
  thành phần cấu tạo chính
  majority element
  phần tử chủ yếu
  majority element
  phần tử đa số
  management work element
  thành phần công việc quản lý
  matrix element
  phần tử ma trận
  maximal element
  phần tử cực đại
  memory element
  phần tử bộ nhớ
  memory element
  phần tử của bộ nhớ
  memory element
  phần tử nhớ
  Message Administration Service Element (MASE)
  thành phần dịch vụ quản lý tin báo
  Message Delivery Service Element (MDSE)
  thành phần dịch vụ phân phát tin báo
  Message handling System Service Element (MHS-SF)
  thành phần dịch vụ của hệ thống xử lý tin báo
  Message Retrieval Service Element (MRSE)
  phần tử dịch vụ phục hồi tin báo
  metafile element
  phần tử siêu tệp
  metallogenetic element
  phần tử sinh khoáng
  metallogenetic element
  phần tử sinh kim
  metallogenetic element
  thành phần tạo khoáng
  microelectronic element
  phần tử vi điện tử
  minimal element
  phần tử tối thiểu
  modular element
  bộ phận theo hệ môđun
  mount of front element
  giá lắp ráp phần tử phía trước
  moving element
  phần động
  multi-element antenna
  ăng ten có nhiều phân tử
  multi-element transmitting antenna
  ăng ten phát có nhiều thành phần
  multiposition element
  phẩn tử đa vị trí
  NAND element
  phần tử NAND
  negative element
  phần tử âm
  network element
  phần tử mạng
  network element
  thành phần mạng
  Network Element (TMN) (NE)
  Phần tử mạng ( TMN)
  Network Element Function Bock (TMN) (NEF)
  Khối chức năng của phần tử mạng (TMN)
  Network Element Layer (ATM) (NEL)
  lớp phần tử mạng
  Network Element Management (NEM)
  quản lý phần tử mạng
  Network Element Processor (NEP)
  bộ xử lý phần tử mạng
  neutral element
  phần tử trung hòa
  neutral element
  phần tử trung lập
  new fuel element
  phần tử nhiên liệu mới
  nilpotent element
  phần tử lũy linh
  non-central element
  phần tử không trung tâm
  non-linear element
  phần tử không tuyến tính
  non-linear element
  phần tử phi tuyến
  non-diagonal element
  phần tử không (đường) chéo
  nondiagonal element
  phần tử ngoài đường chéo
  non-equivalence element
  phần không tương đương
  NOR element
  phần tử NOR
  NOT element
  phần tử NOT
  NOT-AND element
  phần tử NOT-AND
  NOT-IF-THEN element
  phần tử NOT-iF-THEN
  NOT-OR element
  phần tử NOT-OR
  null element
  phân tử không
  null element
  phần tử không
  null element zero
  phân tử không
  obsolete element
  phần tử lỗi thời
  obsolete element
  phần tử không dùng nữa
  obsolete element
  phần tử quá hạn
  OEF (originelement field)
  thường phần tử gốc
  off-diagonal element
  phần tử ngoại chéo
  off-diagonal element
  phần tử ngoài đường chéo
  only element
  phần tử duy nhất
  OPCE (operatorcontrol element)
  phần thử điều khiển thao tác
  operator control element (OPCE)
  phẩn tử điều khiển thao tác
  OR element
  phần tử Hoặc
  OR element
  phần tử OR
  order of an element in a group
  cấp của một phần tử trong một nhóm
  order of an element of a group
  cấp của phần tử của một nhóm
  order or an element in a group
  cấp của một phần tử trong một nhóm
  origin element field (OEF)
  trường phần tử gốc
  output element
  phân tử đầu ra
  Packet Mode Channel Element (PMCE)
  phần tử kênh chế độ gói
  panel element
  phần tử panen
  panel element
  thành phần của bảng
  parallel element
  phần tử song song
  parallel element-processing ensemble (PEPE)
  bộ xử lý phần tử song song
  parasitic element
  bộ phản xạ tạp
  parity check element
  phần tử kiểm tra chẵn lẻ
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động (vô công)
  passive element
  bộ phản xạ tạp
  passive element
  phần tử bị động
  passive element
  phần tử thụ động
  PCE (processingand control element)
  phần tử xử lý và điều khiển
  PE (Processingelement)
  phần tử xử lý
  PE (Processingelement)
  thành phần xử lý
  PEPE (parallelelement-processing ensemble)
  bộ xử lý phần tử song song
  perspective element
  các phần tử phối cảnh
  phase-shifting element
  phần tử dịch pha
  pictorial element-PE
  phần tử đồ họa
  pictorial element-PE
  phần tử họa hình-PE
  picture element
  phần hình ảnh
  picture element
  phần tử ảnh
  picture element
  phần tử ảnh (pixel)
  picture element (PEL)
  phần tử ảnh
  Picture Element (PEL)
  Phần tử ảnh (còn được viết là Pixel)
  Picture Element (PIXEL)
  điểm ảnh, phần tử ảnh
  piezoelectric element
  phần tử áp điện
  piezoelectric sensing element
  phần tử cảm biến áp điện
  pivotal element
  phần tử chủ chốt
  planning element
  bộ phận quy hoạch
  plastic protective element
  phần tử bảo vệ chất dẻo
  pressure sensitive element
  phần tử cảm biến áp suất
  pressure-imposing element
  phần tử gia tăng áp suất (của môi chất lạnh)
  previous element coding
  sự mã hóa phần tử trước
  previous specified element
  phần tử xác định trước
  primal element
  phần tử nguyên thủy
  primary element
  phần tử sơ cấp
  prime element
  phần tử nguyên tố
  primitive idempotent element
  phần tử lũy đẳng nguyên thủy
  principal element
  phân tử chính
  principal element
  phần tử chính
  printing element
  phần tử in
  probability element
  phần tử xác suất
  processing and control element (PEC)
  phần tử xử lý và điều khiển
  processing element
  phần tử xử lý
  processing element
  thành phần xử lý
  program element
  phần tử chương trình
  programme element
  phần tử chương trình
  projection of structural element
  độ nhô ra (của bộ phận kết cấu)
  projection of structural element
  tầm nhô ra (của bộ phận kết cấu)
  proportional element
  phần tử tỷ lệ
  queue element
  phần tử hàng chờ
  queue element
  phần tử hàng đợi
  radiating element
  phần tử bức xạ
  radiating element
  phần tử bức xạ (của một anten)
  radiator element
  phần tử bộ tản nhiệt
  radioactive element
  dãy phân rã phóng xạ
  ranked element
  phần tử đã phân loại
  raster element
  phần tử mành
  raster graphics element
  phần tử đồ họa mành
  reactive element
  phần tử phản kháng
  receiver element
  phần tử nhận
  Receiver Signal Element Timing (EIA-232-E)
  định thời thành phần tín hiệu máy thu (EIA-232-E)
  receiving element
  phần thử nhận (thiết bị đo lường)
  receiving element
  phần tử thu
  rectangular element
  phần tử hình chữ nhật
  rectifying element
  phần tử chỉnh lưu
  regular element
  phần tử chính quy
  Reliable Transfer Service Element (RTSE)
  phần tử dịch vụ chuyển giao tin cậy
  Remote Operation Service Element (ApplicationLayer) (ROSE)
  phần tử dịch vụ hoạt động từ xa (lớp ứng dụng)
  Remote Transfer Service Element (ApplicationLayer) (RTSE)
  phần tử dịch vụ truyền tải xa (lớp ứng dụng)
  removable solderless connecting element
  phần tử nối không hàn tháo được
  removed element
  bộ phận nhô ra
  reply queue element
  phần tử hàng đợi trả lời
  residual element
  thành phần dư
  resistance element
  phần tử điện trở
  resistive element
  phần tử điện trở
  resistor element
  phần tử điện trở
  resonant element
  phần tử cộng hưởng
  result element type (ofa link)
  kiểu phẩn tử kết quả
  rigid bearing element
  bộ phận gối tựa cứng
  rod piston element
  phần tử đo kiểu cần pittông
  roller-type bearing element
  bộ phận gối tựa con lăn
  rolling element
  phần tử đo kiểu lăn
  Routing Element (RE)
  phần tử định tuyến
  row element
  phần tử hàng
  RQE (replyqueue element)
  phần tử hàng đợi trả lời
  sampling element
  phần tử lấy mẫu
  SAP Vector Element (ATM) (SVE)
  Thành phần véc tơ SAP
  scanning element
  phần tử quét
  seed element
  phần tử mầm
  self-conjugate element
  phần tử tự liên hợp
  self-corresponding element
  phần tử tương ứng
  sensing element
  phần tử cảm biến
  sensitive element
  phần tử nhạy cảm
  separating element
  bộ phận phân chia
  sequential logic element
  phần tử logic tuần tự
  service element
  thành phần dịch vụ
  shim element
  phần tử điều chỉnh
  singular element
  phần tử kỳ dị
  singular element.
  phần tử kỳ dị
  small-element array (antenna)
  mạng anten nhiều phần tử nhỏ
  source element type (ofa link)
  kiểu phần tử nguồn
  space-planning element
  bộ phận blốc hình khối
  Specific Application Service Element (SASE)
  thành phần dịch vụ ứng dụng đặc biệt
  stable element
  phần tử ổn định
  standard multigauging element
  phần tử đa cỡ đo chuẩn
  start element
  phần khởi động
  start element
  phần tử bắt đầu
  start element
  phần tử khởi động
  start element
  phần tử xuất phát
  statistic storage element
  phần tử bộ nhớ tĩnh
  stop element
  phần tử dừng
  stop element
  phần tử ngừng
  stop element duration
  khoảng thời gian phần tử ngừng
  storage element
  phần tử lưu trữ
  storage element
  phần tử bộ nhớ
  storage element
  phần tử nhớ
  storage element
  thành phần lưu trữ
  structural element
  bộ phận công trình
  structural element
  cấu kiện, bộ phận
  structural element
  phần tử cấu trúc
  structure element
  phần tử cấu trúc
  supercompact element
  phần tử siêu compac
  supercompact element
  phần tử siêu compact
  support element
  phần tử hỗ trợ
  supporting element
  bộ phận gối tựa
  surface element
  phần tử diện tích
  surface element
  phần tử điện tích
  surface element
  phần tử mặt
  switching element
  bộ phận chuyển mạch
  switching element
  phần tử chuyển đổi
  switching element
  phần tử chuyển mạch
  switching element
  phần tử ngắt mạch
  Switching Element (ATM) (SE)
  Môi trường chuyển mạch/Thành phần chuyển mạch
  symbiotic service element
  phần tử dịch vụ cộng sinh
  symmetric circuit element
  phần tử đối xứng của mạch
  symmetric circuit element
  phần tử mạch đối xứng
  symmetric element
  phần tử đối xứng
  System Control Element (SCE)
  phần tử điều khiển hệ thống
  table element
  phần tử bảng
  table element
  phần tử của bảng
  table element
  thành phần bảng
  tangential supporting element
  bộ phận gối tiếp tuyến
  target element
  phần tử đích
  temperature element
  phần tử nhạy nhiệt
  temperature responsive element
  phần tử cảm biến nhiệt độ
  temperature responsive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  temperature-sensitive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  terminating element
  phần tử đầu cuối
  the largest element
  phần tử lớn nhất
  the smallest element
  phần tử nhỏ nhất
  thermal computing element
  phần tử tính dùng nhiệt
  thermal element
  phần tử nhạy nhiệt
  thermal sensing element
  phần tử cảm biến nhiệt
  thermoelectric cooling element
  phần tử làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric refrigerating element
  phần tử làm lạnh nhiệt điện
  three dimensional flow net element
  thành phần lưới thấm 3 chiều
  three-element meter
  công tơ ba phần tử
  threshold element
  phần tử giới hạn
  threshold element
  phần tử ngưỡng
  threshold element
  thành phần ngưỡng
  time element
  phần tử thời gian
  tone element
  phần tử tiết âm
  tool element
  bộ phận của dụng
  topology state element
  phần tử trạng thái tôpô
  torsion element
  phần tử xoắn
  trace of an element
  vết của một phần tử
  transcendent element
  phần tử siêu việt
  transition element
  phân tử chuyển tiếp (giữa các kiểu hệ truyền)
  Transmitted Signal Element Timing [[]] (DCESource, EIA-232)
  định thời phần tử tín hiệu phát (nguồn DCE, EIA-232)
  transmitting element
  phần tử truyền đạt
  trimming element
  phần tử điều chỉnh
  trimming element
  phần tử tinh chỉnh
  tubular heating element
  phần tử nung hình ống
  two-element meter
  công tơ hai phần tử
  two-element relay
  rơle hai phần tử
  two-step action element
  phần tử tác động hai bước
  unidirectional element
  phần tử đơn hướng
  unipotent element
  phần tử đơn lũy
  unit element
  phần tử đơn vị
  unit element, unity element
  phần tử đơn vị
  universal element
  phần tử phổ dụng
  uranium fuel element
  phần tử nhiên liệu urani
  vibration damping element
  phần tử chống rung
  voltage element
  phần tử điện áp
  volume element
  phần tử thể tích
  waiting request element (WRE)
  phần tử yêu cầu đang chờ
  wearing element
  phần tử bị mòn
  work element block (WEB)
  khối phần tử công việc
  WRE (waitingrequest element)
  phần tử yêu cầu đang chờ
  zero element
  phần tử không
  phân tử
  absorber element
  phân tử hấp thụ
  absorber element bundle
  bó phân tử hấp thụ
  Access Control Service Element (ApplicationLayer) (ACSA)
  Phần tử dịch vụ điều khiển truy nhập ( Lớp ứng dụng )
  accessory element
  phần tử phụ
  acentral element
  phần tử không trung gian
  acentric element
  phần tử không trung tâm
  ACSE (associationcontrol service element)
  phần tử dịch vụ kiểm soát kết hợp
  active circuit element
  phần tử mạch chủ động
  active circuit element
  phần từ mạch có nguồn
  active circuit element
  phần tử mạch tác dụng
  active element
  phần tử chủ động
  active element
  phần tử hoạt động
  active element
  phần tử tích cực
  actual element
  phần tử thực tại
  adding element
  phần tử cộng
  adjusting element
  phần tử điều chỉnh
  adjusting element
  phần tử tinh chỉnh
  algebraic element
  phần tử đại số
  all-pass element
  phần tử toàn thông
  alternate element
  phần tử xoay chiều
  AND element
  phần tử AND
  AND element
  phần tử Và
  anticoincidence element
  phần tử phản trùng hợp
  Application Control Service Element (INMARSAT) (ACSE)
  phần tử dịch vụ điều khiển ứng dụng
  arithmetic element
  phần tử số học
  array element
  phần tử mảng
  associate element
  phần tử kết hợp
  associated element
  phần tử liên kết
  associated element type
  loại phần tử kết hợp
  attribute data element
  phần tử dữ liệu thuộc tính
  Auxiliary Control Element (ACE)
  phần tử điều khiển phụ
  balanced line logic element
  phần tử logic đường truyền cân bằng
  base document element
  phần tử tài liệu cơ bản
  base element
  phần tử cơ sở
  Basic Service Element (BSE)
  phân tử dịch vụ cơ bản
  basis element
  phần tử cơ sở
  BEM (BoundaryElement Method)
  phương thức phần tử biên
  biaxial element
  phần tử lưỡng cực
  bibliographic element
  phần tử thư mục
  binary combinational element
  phần tử tổ hợp nhị phân
  binary element
  phần tử nhị phân
  binary element string
  chuỗi phần tử nhị phân
  block-shaped fuel element
  phân tử nhiên liệu dạng khối
  blockage element
  phần tử (làm) tắc nghẽn
  booster element
  phần tử khuếch đại
  boundary element
  phần tử biên
  boundary element method
  phương pháp phần tử biên
  braking element
  phần tử hãm
  Bridge Relay Element (BRE)
  phần tử chuyển tiếp cầu
  buffer element
  phần tử đệm
  cancelable element
  phần tử giản ước được
  carbon-film hygrometer element
  phẩn tử ẩm kế màng cacbon
  central processing element
  phần tử xử lý trung tâm
  Central Processing Element (CPE)
  phần tử xử lý trung tâm
  circuit element
  phần tử mạch
  Clock and Tone Control Element (CTCE)
  phần tử điều khiển âm và xung nhịp
  closing element
  phần tử đóng
  code element
  phần tử mã
  code element set
  tập hợp phần tử mã
  coded element
  phần tử mã hóa
  coincidence element
  phần tử trùng hợp
  combinational logic element
  phần tử logic tổ hợp
  Commitment, Concurrency and Recovery Service Element (CCRE)
  Phần tử dịch vụ cam kết, tranh chấp và phục hồi (CCR)
  Common Management Information Service element (CMISE)
  phần tử dịch vụ thông tin quản lý chung
  communication element
  phần tử viễn thông
  comparing element
  phần tử so sánh
  comparison element
  phần tử so sánh
  complex element
  phần tử phức
  composite data element
  phần tử dữ liệu hỗn hợp
  compound logical element
  phân tử logic phức hợp
  compound logical element
  phần tử logic phức hợp
  computing element
  phần tử tính toán
  conjugate element
  phần tử liên hợp
  connecting element
  phần tử nối
  containing element
  phần tử chứa
  content element
  phần tử nội dung
  control element
  phần tử điều khiển
  Control Element (CE)
  phân tử điều khiển
  cooler element
  phần tử lạnh
  cooling element
  phần tử lạnh
  cooling element surface
  bề mặt phần tử lạnh
  coupling element
  phần tử ghép
  current element
  phần tử dòng
  current element
  phần tử dòng điện
  current element
  phần tử hiện tại
  cyclic element
  phần tử xiclic
  data element
  phần tử dữ liệu
  data element chain
  chuỗi phần tử dữ liệu
  decision element
  phần tử quyết định
  defrosting element
  phần tử phá băng
  degree of element distortion
  độ méo các phần tử
  delay element
  phần tử trễ
  depth of an element
  độ cao của một phần tử
  derivative element
  phần tử dẫn suất
  detectable element
  phần tử dò được
  detecting element
  phần tử dò nhiệt
  detecting element
  phần tử phát hiện
  diagonal element
  phần tử chéo
  diaphragm pressure element
  phần tử ép màng
  differential of volume, element of volume
  phân tử thể tích, yếu tố thể tích
  digit delay element
  phần tử trễ số
  digital switching element
  phần tử chuyển mạch số
  directional element
  phần tử định hướng
  display element
  phần tử biểu diễn
  display element
  phần tử hiển thị
  display element
  phần tử màn hình
  divisible element
  phần tử chia được
  document element
  phần tử tài liệu
  double element
  phần tử kép
  double element wattmeter
  oát kế hai phần tử
  driver element
  phần tử kích
  EAE (extendedarithmetic element)
  phần tử số học mở rộng
  edge control element
  phần tử điều khiển mép
  EE (executionelement)
  phần tử thi hành
  effaceable element
  phần tử khử được
  element (e.g. in data transmission)
  phần tử
  element at infinity
  phần tử xa vô tận
  element declaration
  khai báo phần tử
  Element Management System (ATM) (EMS)
  hệ thống quản lý phần tử
  element of a set
  phần tử của tập hợp
  element pointer
  con trỏ phần tử
  element position
  vị trí phần tử
  element reference list
  danh sách tham chiếu phần tử
  element set
  tập phần tử
  element structure
  cấu trúc phần tử
  element type
  kiểu phần tử
  element type definition
  định nghĩa kiểu phần tử
  element type parameter
  tham số kiểu phần tử
  element variable
  biến phần tử
  element with two-step action
  phần tử tác dụng hai bước
  equivalence element
  phần tử tương đương
  exclusive-NOR element
  phần tử loại trừ Nor
  exclusive-OR element
  phân tử loại trừ OR
  EXCLUSIVE-OR element
  phần tử XOR
  execution element (EE) [[]].
  phần tử thi hành
  extended arithmetic element (EAE)
  phần tử số học mở rộng
  Field Emission Picture Element Technology (FEPET)
  công nghệ phần tử ảnh phát xạ trường
  figurative element
  phần tử hình (ký hiệu)
  filler element
  phần tử lọc
  filter element
  phần tử lọc
  final controlling element
  phần tử chủ động
  final controlling element
  phần tử điều khiển chủ động
  final controlling element
  phần tử điều khiển cuối cùng
  final element
  phần tử cuối cùng
  finite element
  phân tử hữu hạn
  finite element
  phần tử hữu hạn
  finite element analysis
  phương pháp phần tử hữu hạn
  finite element method
  phương pháp phần tử hữu hạn
  Finite Element Method (FEM)
  phương pháp phần tử hữu hạn
  finite element theory
  lý thuyết phần tử hữu hạn
  finned element
  phần tử cánh
  first element of chain
  phần tử đầu tiên của chuỗi xích
  fixed element
  phần tử cố định
  fixed element (ofa collineation)
  phần tử kép
  flat part of a signal element
  phần thẳng của phần tử tín hiệu
  flat part of a signal element
  thềm của phần tử tín hiệu
  flow control element
  phần tử điều chỉnh dòng
  flux cut by a circuit element
  thông lượng qua một phần tử mạch
  force-balance element
  phần tử cân bằng lực
  freezing element
  phần tử kết đông
  fuel element
  phần tử nhiên liệu
  Functional Element (FE)
  phần tử chức năng
  fuse element
  phần tử nóng chảy
  GCID Information Element (GCIDIE)
  Phần tử thông tin của GCID
  generating element
  phần tử sinh
  geometric graphics element
  phần tử đồ họa hình học
  graphic element
  phần tử đồ họa
  guest element
  phân tử ngoại lai
  guest element
  phân tử xâm nhiễm
  half cell, half element
  nửa phân tử
  half-wave element
  phần tử nửa sóng
  hall element or hall generator
  phần tử Hall
  harmonic element
  phần tử điều hòa
  heat sensitive element
  phần tử cảm biến nhiệt
  heating element
  phần tử đốt nóng
  heating element
  phần tử gia nhiệt
  heating element
  phần tử nung
  heating element
  phần tử nung nóng
  height of an element
  độ cao của một phần tử
  helical pressure element
  phần tử ép xoắn ốc
  holding element control
  điều khiển phần tử duy trì
  homogeneous element
  phần tử thuần nhất
  humidity sensitive element
  phần tử cảm biến ẩm
  humidity sensitive element
  phần tử nhạy ẩm
  ideal element
  phần tử lý tưởng
  idem-potent element
  phần tử lũy đẳng
  identical element
  phần tử đồng nhất
  identity element
  phần tử đơn vị
  identity element
  phần tử đồng nhất
  identity element
  phần tử nhận dạng
  identity element (ofa group)
  phần tử đơn vị (của một nhóm)
  IE (instructionelement)
  phần tử lệnh
  IF THEN element
  phần tử nếu-thì
  IF-THEN element
  phần tử IF-THEN
  imaginary element
  phần tử ảo
  improper element
  phần tử phi chính
  inclusive-OR element
  phần tử OR-bao hàm
  indicator element
  phần tử chỉ báo
  indicator element
  phần tử chỉ thị
  infinitesimal element
  phần tử vô cùng nhỏ
  information element
  phần tử thông tin
  Information Element (IE)
  phần tử thông tin
  INFOrmation Element Defined at the user network interface (INFO)
  phần tử thông tin được xác định tại giao diện người dùng
  information element rate
  lưu lượng phân tử thông tin
  information element rate
  mức độ phân tử thông tin
  input element
  phần tử đầu vào
  input element
  phần tử nhập
  instruction element (IE)
  phần tử lệnh
  integral element
  phần tử nguyên khối
  integral element
  phần tử tích phân
  Integrated Storage Element (ISE)
  phần tử nhớ tích hợp
  integrated-circuit element
  phần tử mạch tích hợp
  interchange data element
  phần tử dữ liệu trao đổi
  inverse element
  phần tử nghịch đảo
  inverse element, inverting element
  phần tử nghịch đảo
  inverse of an element
  nghịch đảo của một phần tử
  inversible element
  phần tử khả nghịch
  isolated element
  phần tử cô lập
  lag element
  phần tử trễ
  lens element
  phần tử lăng kính
  line element
  phần tử đường
  line element
  phần tử tuyến tính
  linear circuit element
  phần tử mạch tuyến tính
  linear computing element
  phần tử tính toán tuyến tính
  linear element
  phần tử đường
  liquid charged (detecting) element
  phần tử (cảm biến) nạp lỏng
  liquid charged (detecting) element
  phần tử cảm biến nạp lỏng
  list element
  phần tử trong danh sách
  logic (al) element
  phần tử logic
  logic element
  phần tử logic
  logic element
  phần tử mạch
  Logical Device Element (LDE)
  phần tử thiết bị logic
  logical element
  phần tử logic
  lumped element
  phần tử tập trung
  lumped-circuit element
  phân tử mạch tập trung
  lumped-element circuit
  mạch phân tử tập trung
  machine element
  phần tử máy
  macro element
  phần tử macro
  majority element
  phần tử chủ yếu
  majority element
  phần tử đa số
  matrix element
  phần tử ma trận
  maximal element
  phần tử cực đại
  memory element
  phần tử bộ nhớ
  memory element
  phần tử của bộ nhớ
  memory element
  phần tử nhớ
  Message Retrieval Service Element (MRSE)
  phần tử dịch vụ phục hồi tin báo
  metafile element
  phần tử siêu tệp
  metallogenetic element
  phần tử sinh khoáng
  metallogenetic element
  phần tử sinh kim
  microelectronic element
  phần tử vi điện tử
  minimal element
  phần tử tối thiểu
  mount of front element
  giá lắp ráp phần tử phía trước
  multi-element antenna
  ăng ten có nhiều phân tử
  multiposition element
  phẩn tử đa vị trí
  NAND element
  phần tử NAND
  negative element
  phần tử âm
  network element
  phần tử mạng
  Network Element (TMN) (NE)
  Phần tử mạng ( TMN)
  Network Element Function Bock (TMN) (NEF)
  Khối chức năng của phần tử mạng (TMN)
  Network Element Layer (ATM) (NEL)
  lớp phần tử mạng
  Network Element Management (NEM)
  quản lý phần tử mạng
  Network Element Processor (NEP)
  bộ xử lý phần tử mạng
  neutral element
  phần tử trung hòa
  neutral element
  phần tử trung lập
  new fuel element
  phần tử nhiên liệu mới
  nilpotent element
  phần tử lũy linh
  non-central element
  phần tử không trung tâm
  non-linear element
  phần tử không tuyến tính
  non-linear element
  phần tử phi tuyến
  nondiagonal element
  phần tử không (đường) chéo
  nondiagonal element
  phần tử ngoài đường chéo
  NOR element
  phần tử NOR
  NOT element
  phần tử NOT
  NOT-AND element
  phần tử NOT-AND
  NOT-IF-THEN element
  phần tử NOT-iF-THEN
  NOT-OR element
  phần tử NOT-OR
  null element
  phân tử không
  null element
  phần tử không
  null element zero
  phân tử không
  obsolete element
  phần tử lỗi thời
  obsolete element
  phần tử không dùng nữa
  obsolete element
  phần tử quá hạn
  OEF (originelement field)
  trường phần tử gốc
  off-diagonal element
  phần tử ngoại chéo
  off-diagonal element
  phần tử ngoài đường chéo
  only element
  phần tử duy nhất
  operator control element (OPCE)
  phẩn tử điều khiển thao tác
  OR element
  phần tử Hoặc
  OR element
  phần tử OR
  order of an element in a group
  cấp của một phần tử trong một nhóm
  order of an element of a group
  cấp của phần tử của một nhóm
  order or an element in a group
  cấp của một phần tử trong một nhóm
  origin element field (OEF)
  trường phần tử gốc
  output element
  phân tử đầu ra
  Packet Mode Channel Element (PMCE)
  phần tử kênh chế độ gói
  panel element
  phần tử panen
  parallel element
  phần tử song song
  parallel element-processing ensemble (PEPE)
  bộ xử lý phần tử song song
  parity check element
  phần tử kiểm tra chẵn lẻ
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động (vô công)
  passive element
  phần tử bị động
  passive element
  phần tử thụ động
  PCE (processingand control element)
  phần tử xử lý và điều khiển
  PE (Processingelement)
  phần tử xử lý
  PEPE (parallelelement-processing ensemble)
  bộ xử lý phần tử song song
  perspective element
  các phần tử phối cảnh
  phase-shifting element
  phần tử dịch pha
  pictorial element-PE
  phần tử đồ họa
  pictorial element-PE
  phần tử họa hình-PE
  picture element
  phần tử ảnh
  picture element
  phần tử ảnh (pixel)
  picture element (PEL)
  phần tử ảnh
  Picture Element (PEL)
  Phần tử ảnh (còn được viết là Pixel)
  Picture Element (PIXEL)
  điểm ảnh, phần tử ảnh
  piezoelectric element
  phần tử áp điện
  piezoelectric sensing element
  phần tử cảm biến áp điện
  pivotal element
  phần tử chủ chốt
  plastic protective element
  phần tử bảo vệ chất dẻo
  pressure sensitive element
  phần tử cảm biến áp suất
  pressure-imposing element
  phần tử gia tăng áp suất (của môi chất lạnh)
  previous element coding
  sự mã hóa phần tử trước
  previous specified element
  phần tử xác định trước
  primal element
  phần tử nguyên thủy
  primary element
  phần tử sơ cấp
  prime element
  phần tử nguyên tố
  primitive idempotent element
  phần tử lũy đẳng nguyên thủy
  principal element
  phân tử chính
  principal element
  phần tử chính
  printing element
  phần tử in
  probability element
  phần tử xác suất
  processing and control element (PEC)
  phần tử xử lý và điều khiển
  processing element
  phần tử xử lý
  program element
  phần tử chương trình
  programme element
  phần tử chương trình
  proportional element
  phần tử tỷ lệ
  queue element
  phần tử hàng chờ
  queue element
  phần tử hàng đợi
  radiating element
  phần tử bức xạ
  radiating element
  phần tử bức xạ (của một anten)
  radiator element
  phần tử bộ tản nhiệt
  ranked element
  phần tử đã phân loại
  raster element
  phần tử mành
  raster graphics element
  phần tử đồ họa mành
  reactive element
  phần tử phản kháng
  receiver element
  phần tử nhận
  receiving element
  phần tử thu
  rectangular element
  phần tử hình chữ nhật
  rectifying element
  phần tử chỉnh lưu
  regular element
  phần tử chính quy
  Reliable Transfer Service Element (RTSE)
  phần tử dịch vụ chuyển giao tin cậy
  Remote Operation Service Element (ApplicationLayer) (ROSE)
  phần tử dịch vụ hoạt động từ xa (lớp ứng dụng)
  Remote Transfer Service Element (ApplicationLayer) (RTSE)
  phần tử dịch vụ truyền tải xa (lớp ứng dụng)
  removable solderless connecting element
  phần tử nối không hàn tháo được
  reply queue element
  phần tử hàng đợi trả lời
  resistance element
  phần tử điện trở
  resistive element
  phần tử điện trở
  resistor element
  phần tử điện trở
  resonant element
  phần tử cộng hưởng
  result element type (ofa link)
  kiểu phẩn tử kết quả
  rod piston element
  phần tử đo kiểu cần pittông
  rolling element
  phần tử đo kiểu lăn
  Routing Element (RE)
  phần tử định tuyến
  row element
  phần tử hàng
  RQE (replyqueue element)
  phần tử hàng đợi trả lời
  sampling element
  phần tử lấy mẫu
  scanning element
  phần tử quét
  seed element
  phần tử mầm
  self-conjugate element
  phần tử tự liên hợp
  self-corresponding element
  phần tử tương ứng
  sensing element
  phần tử cảm biến
  sensitive element
  phần tử nhạy cảm
  sequential logic element
  phần tử logic tuần tự
  shim element
  phần tử điều chỉnh
  singular element
  phần tử kỳ dị
  singular element.
  phần tử kỳ dị
  small-element array (antenna)
  mạng anten nhiều phần tử nhỏ
  source element type (ofa link)
  kiểu phần tử nguồn
  stable element
  phần tử ổn định
  standard multigauging element
  phần tử đa cỡ đo chuẩn
  start element
  phần tử bắt đầu
  start element
  phần tử khởi động
  start element
  phần tử xuất phát
  statistic storage element
  phần tử bộ nhớ tĩnh
  stop element
  phần tử dừng
  stop element
  phần tử ngừng
  stop element duration
  khoảng thời gian phần tử ngừng
  storage element
  phần tử lưu trữ
  storage element
  phần tử bộ nhớ
  storage element
  phần tử nhớ
  structural element
  phần tử cấu trúc
  structure element
  phần tử cấu trúc
  supercompact element
  phần tử siêu compac
  supercompact element
  phần tử siêu compact
  support element
  phần tử hỗ trợ
  surface element
  phần tử diện tích
  surface element
  phần tử điện tích
  surface element
  phần tử mặt
  switching element
  phần tử chuyển đổi
  switching element
  phần tử chuyển mạch
  switching element
  phần tử ngắt mạch
  symbiotic service element
  phần tử dịch vụ cộng sinh
  symmetric circuit element
  phần tử đối xứng của mạch
  symmetric circuit element
  phần tử mạch đối xứng
  symmetric element
  phần tử đối xứng
  System Control Element (SCE)
  phần tử điều khiển hệ thống
  table element
  phần tử bảng
  table element
  phần tử của bảng
  target element
  phần tử đích
  temperature element
  phần tử nhạy nhiệt
  temperature responsive element
  phần tử cảm biến nhiệt độ
  temperature responsive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  temperature-sensitive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  terminating element
  phần tử đầu cuối
  the largest element
  phần tử lớn nhất
  the smallest element
  phần tử nhỏ nhất
  thermal computing element
  phần tử tính dùng nhiệt
  thermal element
  phần tử nhạy nhiệt
  thermal sensing element
  phần tử cảm biến nhiệt
  thermoelectric cooling element
  phần tử làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric refrigerating element
  phần tử làm lạnh nhiệt điện
  three-element meter
  công tơ ba phần tử
  threshold element
  phần tử giới hạn
  threshold element
  phần tử ngưỡng
  time element
  phần tử thời gian
  tone element
  phần tử tiết âm
  topology state element
  phần tử trạng thái tôpô
  torsion element
  phần tử xoắn
  trace of an element
  vết của một phần tử
  transcendent element
  phần tử siêu việt
  transition element
  phân tử chuyển tiếp (giữa các kiểu hệ truyền)
  Transmitted Signal Element Timing [[]] (DCESource, EIA-232)
  định thời phần tử tín hiệu phát (nguồn DCE, EIA-232)
  transmitting element
  phần tử truyền đạt
  trimming element
  phần tử điều chỉnh
  trimming element
  phần tử tinh chỉnh
  tubular heating element
  phần tử nung hình ống
  two-element meter
  công tơ hai phần tử
  two-element relay
  rơle hai phần tử
  two-step action element
  phần tử tác động hai bước
  unidirectional element
  phần tử đơn hướng
  unipotent element
  phần tử đơn lũy
  unit element
  phần tử đơn vị
  unit element, unity element
  phần tử đơn vị
  universal element
  phần tử phổ dụng
  uranium fuel element
  phần tử nhiên liệu urani
  vibration damping element
  phần tử chống rung
  voltage element
  phần tử điện áp
  volume element
  phần tử thể tích
  waiting request element (WRE)
  phần tử yêu cầu đang chờ
  wearing element
  phần tử bị mòn
  work element block (WEB)
  khối phần tử công việc
  WRE (waitingrequest element)
  phần tử yêu cầu đang chờ
  zero element
  phần tử không
  phần tử
  absorber element
  phân tử hấp thụ
  absorber element bundle
  bó phân tử hấp thụ
  Access Control Service Element (ApplicationLayer) (ACSA)
  Phần tử dịch vụ điều khiển truy nhập ( Lớp ứng dụng )
  accessory element
  phần tử phụ
  acentral element
  phần tử không trung gian
  acentric element
  phần tử không trung tâm
  ACSE (associationcontrol service element)
  phần tử dịch vụ kiểm soát kết hợp
  active circuit element
  phần tử mạch chủ động
  active circuit element
  phần từ mạch có nguồn
  active circuit element
  phần tử mạch tác dụng
  active element
  phần tử chủ động
  active element
  phần tử hoạt động
  active element
  phần tử tích cực
  actual element
  phần tử thực tại
  adding element
  phần tử cộng
  adjusting element
  phần tử điều chỉnh
  adjusting element
  phần tử tinh chỉnh
  algebraic element
  phần tử đại số
  all-pass element
  phần tử toàn thông
  alternate element
  phần tử xoay chiều
  AND element
  phần tử AND
  AND element
  phần tử Và
  anticoincidence element
  phần tử phản trùng hợp
  Application Control Service Element (INMARSAT) (ACSE)
  phần tử dịch vụ điều khiển ứng dụng
  arithmetic element
  phần tử số học
  array element
  phần tử mảng
  associate element
  phần tử kết hợp
  associated element
  phần tử liên kết
  associated element type
  loại phần tử kết hợp
  attribute data element
  phần tử dữ liệu thuộc tính
  Auxiliary Control Element (ACE)
  phần tử điều khiển phụ
  balanced line logic element
  phần tử logic đường truyền cân bằng
  base document element
  phần tử tài liệu cơ bản
  base element
  phần tử cơ sở
  Basic Service Element (BSE)
  phân tử dịch vụ cơ bản
  basis element
  phần tử cơ sở
  BEM (BoundaryElement Method)
  phương thức phần tử biên
  biaxial element
  phần tử lưỡng cực
  bibliographic element
  phần tử thư mục
  binary combinational element
  phần tử tổ hợp nhị phân
  binary element
  phần tử nhị phân
  binary element string
  chuỗi phần tử nhị phân
  block-shaped fuel element
  phân tử nhiên liệu dạng khối
  blockage element
  phần tử (làm) tắc nghẽn
  booster element
  phần tử khuếch đại
  boundary element
  phần tử biên
  boundary element method
  phương pháp phần tử biên
  braking element
  phần tử hãm
  Bridge Relay Element (BRE)
  phần tử chuyển tiếp cầu
  buffer element
  phần tử đệm
  cancelable element
  phần tử giản ước được
  carbon-film hygrometer element
  phẩn tử ẩm kế màng cacbon
  central processing element
  phần tử xử lý trung tâm
  Central Processing Element (CPE)
  phần tử xử lý trung tâm
  circuit element
  phần tử mạch
  Clock and Tone Control Element (CTCE)
  phần tử điều khiển âm và xung nhịp
  closing element
  phần tử đóng
  code element
  phần tử mã
  code element set
  tập hợp phần tử mã
  coded element
  phần tử mã hóa
  coincidence element
  phần tử trùng hợp
  combinational logic element
  phần tử logic tổ hợp
  Commitment, Concurrency and Recovery Service Element (CCRE)
  Phần tử dịch vụ cam kết, tranh chấp và phục hồi (CCR)
  Common Management Information Service element (CMISE)
  phần tử dịch vụ thông tin quản lý chung
  communication element
  phần tử viễn thông
  comparing element
  phần tử so sánh
  comparison element
  phần tử so sánh
  complex element
  phần tử phức
  composite data element
  phần tử dữ liệu hỗn hợp
  compound logical element
  phân tử logic phức hợp
  compound logical element
  phần tử logic phức hợp
  computing element
  phần tử tính toán
  conjugate element
  phần tử liên hợp
  connecting element
  phần tử nối
  containing element
  phần tử chứa
  content element
  phần tử nội dung
  control element
  phần tử điều khiển
  Control Element (CE)
  phân tử điều khiển
  cooler element
  phần tử lạnh
  cooling element
  phần tử lạnh
  cooling element surface
  bề mặt phần tử lạnh
  coupling element
  phần tử ghép
  current element
  phần tử dòng
  current element
  phần tử dòng điện
  current element
  phần tử hiện tại
  cyclic element
  phần tử xiclic
  data element
  phần tử dữ liệu
  data element chain
  chuỗi phần tử dữ liệu
  decision element
  phần tử quyết định
  defrosting element
  phần tử phá băng
  degree of element distortion
  độ méo các phần tử
  delay element
  phần tử trễ
  depth of an element
  độ cao của một phần tử
  derivative element
  phần tử dẫn suất
  detectable element
  phần tử dò được
  detecting element
  phần tử dò nhiệt
  detecting element
  phần tử phát hiện
  diagonal element
  phần tử chéo
  diaphragm pressure element
  phần tử ép màng
  differential of volume, element of volume
  phân tử thể tích, yếu tố thể tích
  digit delay element
  phần tử trễ số
  digital switching element
  phần tử chuyển mạch số
  directional element
  phần tử định hướng
  display element
  phần tử biểu diễn
  display element
  phần tử hiển thị
  display element
  phần tử màn hình
  divisible element
  phần tử chia được
  document element
  phần tử tài liệu
  double element
  phần tử kép
  double element wattmeter
  oát kế hai phần tử
  driver element
  phần tử kích
  EAE (extendedarithmetic element)
  phần tử số học mở rộng
  edge control element
  phần tử điều khiển mép
  EE (executionelement)
  phần tử thi hành
  effaceable element
  phần tử khử được
  element at infinity
  phần tử xa vô tận
  element declaration
  khai báo phần tử
  Element Management System (ATM) (EMS)
  hệ thống quản lý phần tử
  element of a set
  phần tử của tập hợp
  element pointer
  con trỏ phần tử
  element position
  vị trí phần tử
  element reference list
  danh sách tham chiếu phần tử
  element set
  tập phần tử
  element structure
  cấu trúc phần tử
  element type
  kiểu phần tử
  element type definition
  định nghĩa kiểu phần tử
  element type parameter
  tham số kiểu phần tử
  element variable
  biến phần tử
  element with two-step action
  phần tử tác dụng hai bước
  equivalence element
  phần tử tương đương
  exclusive-NOR element
  phần tử loại trừ Nor
  exclusive-OR element
  phân tử loại trừ OR
  EXCLUSIVE-OR element
  phần tử XOR
  execution element (EE) [[]].
  phần tử thi hành
  extended arithmetic element (EAE)
  phần tử số học mở rộng
  Field Emission Picture Element Technology (FEPET)
  công nghệ phần tử ảnh phát xạ trường
  figurative element
  phần tử hình (ký hiệu)
  filler element
  phần tử lọc
  filter element
  phần tử lọc
  final controlling element
  phần tử chủ động
  final controlling element
  phần tử điều khiển chủ động
  final controlling element
  phần tử điều khiển cuối cùng
  final element
  phần tử cuối cùng
  finite element
  phân tử hữu hạn
  finite element
  phần tử hữu hạn
  finite element analysis
  phương pháp phần tử hữu hạn
  finite element method
  phương pháp phần tử hữu hạn
  Finite Element Method (FEM)
  phương pháp phần tử hữu hạn
  finite element theory
  lý thuyết phần tử hữu hạn
  finned element
  phần tử cánh
  first element of chain
  phần tử đầu tiên của chuỗi xích
  fixed element
  phần tử cố định
  fixed element (ofa collineation)
  phần tử kép
  flat part of a signal element
  phần thẳng của phần tử tín hiệu
  flat part of a signal element
  thềm của phần tử tín hiệu
  flow control element
  phần tử điều chỉnh dòng
  flux cut by a circuit element
  thông lượng qua một phần tử mạch
  force-balance element
  phần tử cân bằng lực
  freezing element
  phần tử kết đông
  fuel element
  phần tử nhiên liệu
  Functional Element (FE)
  phần tử chức năng
  fuse element
  phần tử nóng chảy
  GCID Information Element (GCIDIE)
  Phần tử thông tin của GCID
  generating element
  phần tử sinh
  geometric graphics element
  phần tử đồ họa hình học
  graphic element
  phần tử đồ họa
  guest element
  phân tử ngoại lai
  guest element
  phân tử xâm nhiễm
  half cell, half element
  nửa phân tử
  half-wave element
  phần tử nửa sóng
  hall element or hall generator
  phần tử Hall
  harmonic element
  phần tử điều hòa
  heat sensitive element
  phần tử cảm biến nhiệt
  heating element
  phần tử đốt nóng
  heating element
  phần tử gia nhiệt
  heating element
  phần tử nung
  heating element
  phần tử nung nóng
  height of an element
  độ cao của một phần tử
  helical pressure element
  phần tử ép xoắn ốc
  holding element control
  điều khiển phần tử duy trì
  homogeneous element
  phần tử thuần nhất
  humidity sensitive element
  phần tử cảm biến ẩm
  humidity sensitive element
  phần tử nhạy ẩm
  ideal element
  phần tử lý tưởng
  idem-potent element
  phần tử lũy đẳng
  identical element
  phần tử đồng nhất
  identity element
  phần tử đơn vị
  identity element
  phần tử đồng nhất
  identity element
  phần tử nhận dạng
  identity element (ofa group)
  phần tử đơn vị (của một nhóm)
  IE (instructionelement)
  phần tử lệnh
  IF THEN element
  phần tử nếu-thì
  IF-THEN element
  phần tử IF-THEN
  imaginary element
  phần tử ảo
  improper element
  phần tử phi chính
  inclusive-OR element
  phần tử OR-bao hàm
  indicator element
  phần tử chỉ báo
  indicator element
  phần tử chỉ thị
  infinitesimal element
  phần tử vô cùng nhỏ
  information element
  phần tử thông tin
  Information Element (IE)
  phần tử thông tin
  INFOrmation Element Defined at the user network interface (INFO)
  phần tử thông tin được xác định tại giao diện người dùng
  information element rate
  lưu lượng phân tử thông tin
  information element rate
  mức độ phân tử thông tin
  input element
  phần tử đầu vào
  input element
  phần tử nhập
  instruction element (IE)
  phần tử lệnh
  integral element
  phần tử nguyên khối
  integral element
  phần tử tích phân
  Integrated Storage Element (ISE)
  phần tử nhớ tích hợp
  integrated-circuit element
  phần tử mạch tích hợp
  interchange data element
  phần tử dữ liệu trao đổi
  inverse element
  phần tử nghịch đảo
  inverse element, inverting element
  phần tử nghịch đảo
  inverse of an element
  nghịch đảo của một phần tử
  inversible element
  phần tử khả nghịch
  isolated element
  phần tử cô lập
  lag element
  phần tử trễ
  lens element
  phần tử lăng kính
  line element
  phần tử đường
  line element
  phần tử tuyến tính
  linear circuit element
  phần tử mạch tuyến tính
  linear computing element
  phần tử tính toán tuyến tính
  linear element
  phần tử đường
  liquid charged (detecting) element
  phần tử (cảm biến) nạp lỏng
  liquid charged (detecting) element
  phần tử cảm biến nạp lỏng
  list element
  phần tử trong danh sách
  logic (al) element
  phần tử logic
  logic element
  phần tử logic
  logic element
  phần tử mạch
  Logical Device Element (LDE)
  phần tử thiết bị logic
  logical element
  phần tử logic
  lumped element
  phần tử tập trung
  lumped-circuit element
  phân tử mạch tập trung
  lumped-element circuit
  mạch phân tử tập trung
  machine element
  phần tử máy
  macro element
  phần tử macro
  majority element
  phần tử chủ yếu
  majority element
  phần tử đa số
  matrix element
  phần tử ma trận
  maximal element
  phần tử cực đại
  memory element
  phần tử bộ nhớ
  memory element
  phần tử của bộ nhớ
  memory element
  phần tử nhớ
  Message Retrieval Service Element (MRSE)
  phần tử dịch vụ phục hồi tin báo
  metafile element
  phần tử siêu tệp
  metallogenetic element
  phần tử sinh khoáng
  metallogenetic element
  phần tử sinh kim
  microelectronic element
  phần tử vi điện tử
  minimal element
  phần tử tối thiểu
  mount of front element
  giá lắp ráp phần tử phía trước
  multi-element antenna
  ăng ten có nhiều phân tử
  multiposition element
  phẩn tử đa vị trí
  NAND element
  phần tử NAND
  negative element
  phần tử âm
  network element
  phần tử mạng
  Network Element (TMN) (NE)
  Phần tử mạng ( TMN)
  Network Element Function Bock (TMN) (NEF)
  Khối chức năng của phần tử mạng (TMN)
  Network Element Layer (ATM) (NEL)
  lớp phần tử mạng
  Network Element Management (NEM)
  quản lý phần tử mạng
  Network Element Processor (NEP)
  bộ xử lý phần tử mạng
  neutral element
  phần tử trung hòa
  neutral element
  phần tử trung lập
  new fuel element
  phần tử nhiên liệu mới
  nilpotent element
  phần tử lũy linh
  non-central element
  phần tử không trung tâm
  non-linear element
  phần tử không tuyến tính
  non-linear element
  phần tử phi tuyến
  nondiagonal element
  phần tử không (đường) chéo
  nondiagonal element
  phần tử ngoài đường chéo
  NOR element
  phần tử NOR
  NOT element
  phần tử NOT
  NOT-AND element
  phần tử NOT-AND
  NOT-IF-THEN element
  phần tử NOT-iF-THEN
  NOT-OR element
  phần tử NOT-OR
  null element
  phân tử không
  null element
  phần tử không
  null element zero
  phân tử không
  obsolete element
  phần tử lỗi thời
  obsolete element
  phần tử không dùng nữa
  obsolete element
  phần tử quá hạn
  OEF (originelement field)
  trường phần tử gốc
  off-diagonal element
  phần tử ngoại chéo
  off-diagonal element
  phần tử ngoài đường chéo
  only element
  phần tử duy nhất
  operator control element (OPCE)
  phẩn tử điều khiển thao tác
  OR element
  phần tử Hoặc
  OR element
  phần tử OR
  order of an element in a group
  cấp của một phần tử trong một nhóm
  order of an element of a group
  cấp của phần tử của một nhóm
  order or an element in a group
  cấp của một phần tử trong một nhóm
  origin element field (OEF)
  trường phần tử gốc
  output element
  phân tử đầu ra
  Packet Mode Channel Element (PMCE)
  phần tử kênh chế độ gói
  panel element
  phần tử panen
  parallel element
  phần tử song song
  parallel element-processing ensemble (PEPE)
  bộ xử lý phần tử song song
  parity check element
  phần tử kiểm tra chẵn lẻ
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động (vô công)
  passive element
  phần tử bị động
  passive element
  phần tử thụ động
  PCE (processingand control element)
  phần tử xử lý và điều khiển
  PE (Processingelement)
  phần tử xử lý
  PEPE (parallelelement-processing ensemble)
  bộ xử lý phần tử song song
  perspective element
  các phần tử phối cảnh
  phase-shifting element
  phần tử dịch pha
  pictorial element-PE
  phần tử đồ họa
  pictorial element-PE
  phần tử họa hình-PE
  picture element
  phần tử ảnh
  picture element
  phần tử ảnh (pixel)
  picture element (PEL)
  phần tử ảnh
  Picture Element (PEL)
  Phần tử ảnh (còn được viết là Pixel)
  Picture Element (PIXEL)
  điểm ảnh, phần tử ảnh
  piezoelectric element
  phần tử áp điện
  piezoelectric sensing element
  phần tử cảm biến áp điện
  pivotal element
  phần tử chủ chốt
  plastic protective element
  phần tử bảo vệ chất dẻo
  pressure sensitive element
  phần tử cảm biến áp suất
  pressure-imposing element
  phần tử gia tăng áp suất (của môi chất lạnh)
  previous element coding
  sự mã hóa phần tử trước
  previous specified element
  phần tử xác định trước
  primal element
  phần tử nguyên thủy
  primary element
  phần tử sơ cấp
  prime element
  phần tử nguyên tố
  primitive idempotent element
  phần tử lũy đẳng nguyên thủy
  principal element
  phân tử chính
  principal element
  phần tử chính
  printing element
  phần tử in
  probability element
  phần tử xác suất
  processing and control element (PEC)
  phần tử xử lý và điều khiển
  processing element
  phần tử xử lý
  program element
  phần tử chương trình
  programme element
  phần tử chương trình
  proportional element
  phần tử tỷ lệ
  queue element
  phần tử hàng chờ
  queue element
  phần tử hàng đợi
  radiating element
  phần tử bức xạ
  radiating element
  phần tử bức xạ (của một anten)
  radiator element
  phần tử bộ tản nhiệt
  ranked element
  phần tử đã phân loại
  raster element
  phần tử mành
  raster graphics element
  phần tử đồ họa mành
  reactive element
  phần tử phản kháng
  receiver element
  phần tử nhận
  receiving element
  phần tử thu
  rectangular element
  phần tử hình chữ nhật
  rectifying element
  phần tử chỉnh lưu
  regular element
  phần tử chính quy
  Reliable Transfer Service Element (RTSE)
  phần tử dịch vụ chuyển giao tin cậy
  Remote Operation Service Element (ApplicationLayer) (ROSE)
  phần tử dịch vụ hoạt động từ xa (lớp ứng dụng)
  Remote Transfer Service Element (ApplicationLayer) (RTSE)
  phần tử dịch vụ truyền tải xa (lớp ứng dụng)
  removable solderless connecting element
  phần tử nối không hàn tháo được
  reply queue element
  phần tử hàng đợi trả lời
  resistance element
  phần tử điện trở
  resistive element
  phần tử điện trở
  resistor element
  phần tử điện trở
  resonant element
  phần tử cộng hưởng
  result element type (ofa link)
  kiểu phẩn tử kết quả
  rod piston element
  phần tử đo kiểu cần pittông
  rolling element
  phần tử đo kiểu lăn
  Routing Element (RE)
  phần tử định tuyến
  row element
  phần tử hàng
  RQE (replyqueue element)
  phần tử hàng đợi trả lời
  sampling element
  phần tử lấy mẫu
  scanning element
  phần tử quét
  seed element
  phần tử mầm
  self-conjugate element
  phần tử tự liên hợp
  self-corresponding element
  phần tử tương ứng
  sensing element
  phần tử cảm biến
  sensitive element
  phần tử nhạy cảm
  sequential logic element
  phần tử logic tuần tự
  shim element
  phần tử điều chỉnh
  singular element
  phần tử kỳ dị
  singular element.
  phần tử kỳ dị
  small-element array (antenna)
  mạng anten nhiều phần tử nhỏ
  source element type (ofa link)
  kiểu phần tử nguồn
  stable element
  phần tử ổn định
  standard multigauging element
  phần tử đa cỡ đo chuẩn
  start element
  phần tử bắt đầu
  start element
  phần tử khởi động
  start element
  phần tử xuất phát
  statistic storage element
  phần tử bộ nhớ tĩnh
  stop element
  phần tử dừng
  stop element
  phần tử ngừng
  stop element duration
  khoảng thời gian phần tử ngừng
  storage element
  phần tử lưu trữ
  storage element
  phần tử bộ nhớ
  storage element
  phần tử nhớ
  structural element
  phần tử cấu trúc
  structure element
  phần tử cấu trúc
  supercompact element
  phần tử siêu compac
  supercompact element
  phần tử siêu compact
  support element
  phần tử hỗ trợ
  surface element
  phần tử diện tích
  surface element
  phần tử điện tích
  surface element
  phần tử mặt
  switching element
  phần tử chuyển đổi
  switching element
  phần tử chuyển mạch
  switching element
  phần tử ngắt mạch
  symbiotic service element
  phần tử dịch vụ cộng sinh
  symmetric circuit element
  phần tử đối xứng của mạch
  symmetric circuit element
  phần tử mạch đối xứng
  symmetric element
  phần tử đối xứng
  System Control Element (SCE)
  phần tử điều khiển hệ thống
  table element
  phần tử bảng
  table element
  phần tử của bảng
  target element
  phần tử đích
  temperature element
  phần tử nhạy nhiệt
  temperature responsive element
  phần tử cảm biến nhiệt độ
  temperature responsive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  temperature-sensitive element
  phần tử nhạy nhiệt độ
  terminating element
  phần tử đầu cuối
  the largest element
  phần tử lớn nhất
  the smallest element
  phần tử nhỏ nhất
  thermal computing element
  phần tử tính dùng nhiệt
  thermal element
  phần tử nhạy nhiệt
  thermal sensing element
  phần tử cảm biến nhiệt
  thermoelectric cooling element
  phần tử làm lạnh nhiệt điện
  thermoelectric refrigerating element
  phần tử làm lạnh nhiệt điện
  three-element meter
  công tơ ba phần tử
  threshold element
  phần tử giới hạn
  threshold element
  phần tử ngưỡng
  time element
  phần tử thời gian
  tone element
  phần tử tiết âm
  topology state element
  phần tử trạng thái tôpô
  torsion element
  phần tử xoắn
  trace of an element
  vết của một phần tử
  transcendent element
  phần tử siêu việt
  transition element
  phân tử chuyển tiếp (giữa các kiểu hệ truyền)
  Transmitted Signal Element Timing [[]] (DCESource, EIA-232)
  định thời phần tử tín hiệu phát (nguồn DCE, EIA-232)
  transmitting element
  phần tử truyền đạt
  trimming element
  phần tử điều chỉnh
  trimming element
  phần tử tinh chỉnh
  tubular heating element
  phần tử nung hình ống
  two-element meter
  công tơ hai phần tử
  two-element relay
  rơle hai phần tử
  two-step action element
  phần tử tác động hai bước
  unidirectional element
  phần tử đơn hướng
  unipotent element
  phần tử đơn lũy
  unit element
  phần tử đơn vị
  unit element, unity element
  phần tử đơn vị
  universal element
  phần tử phổ dụng
  uranium fuel element
  phần tử nhiên liệu urani
  vibration damping element
  phần tử chống rung
  voltage element
  phần tử điện áp
  volume element
  phần tử thể tích
  waiting request element (WRE)
  phần tử yêu cầu đang chờ
  wearing element
  phần tử bị mòn
  work element block (WEB)
  khối phần tử công việc
  WRE (waitingrequest element)
  phần tử yêu cầu đang chờ
  zero element
  phần tử không
  phần tử mạch
  active circuit element
  phần tử mạch chủ động
  active circuit element
  phần từ mạch có nguồn
  active circuit element
  phần tử mạch tác dụng
  flux cut by a circuit element
  thông lượng qua một phần tử mạch
  integrated-circuit element
  phần tử mạch tích hợp
  linear circuit element
  phần tử mạch tuyến tính
  lumped-circuit element
  phân tử mạch tập trung
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động
  passive circuit element
  phần tử mạch thụ động (vô công)
  symmetric circuit element
  phần tử mạch đối xứng

  Kinh tế

  nguyên tố
  thành phần môi trường
  yếu tố

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Component, constituent, ingredient, essential,fundamental, part, unit, piece, segment, feature, factor,detail, particular: Each element was carefully designed with aview to its place in the whole. 2 environment, atmosphere,situation, locale, territory, sphere, habitat, medium, domain:Ordway is really in his element at a party.
  Elements. a(adverse or unfavourable) weather, climatic conditions: Stayhere tonight - there's no need to brave the elements. brudiments, basics, fundamentals, foundations, essentials,principles: It was she who taught me the elements of flying ahelicopter.

  Oxford

  N.
  A component part; a contributing factor or thing.
  Chem.& Physics any of the hundred or so substances that cannot beresolved by chemical means into simpler substances.
  A any ofthe four substances (earth, water, air, and fire) in ancient andmedieval philosophy. b any of these as a being's natural abodeor environment.
  Electr. a resistance wire that heats up in anelectric heater, cooker, etc.; an electrode.
  (in pl.)atmospheric agencies, esp. wind and storm.
  (in pl.) therudiments of learning or of a branch of knowledge.
  (in pl.)the bread and wine of the Eucharist.

  =====Math. & Logic an entitythat is a single member of a set.=====

  Địa chất

  phân tử, yếu tố, thành phần, nguyên tố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X