• Giao thông & vận tải

  ký hậu có bảo lưu

  Kinh tế

  bối thự có tiêu chuẩn hạn định

  Giải thích VN: Bối thự (ký vào mặt sau chi phiếu hay công cụ chi trả-Negotiable Instrument) để chuyển một số tiền cho một người khác chứ không phải cho người được trả, nó muốn nói đến sự giới hạn số nợ của người bối thự. "Không có nguồn hỗ trợ'" (without recourse) là thí dụ dễ thấy nhất trong việc bối thự, nó có nghĩa là nếu công cụ không được chấp nhận thì người bối thự không có trách nhiệm. Bối thự có tiêu chuẩn là loại có giới hạn (như "chỉ để ký gửi) do đó người ta thích dùng từ ngữ bối thự có giới hạn (restricted endorsements).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X