• Kinh tế

    nghiên cứu định tính thị trường

    Giải thích VN: Dùng phương pháp phỏng vấn người tiêu thụ và tập trung vào những nhóm để xác định một sản phẩm đã biết có hấp dẫn thị trường không hay tại sao lại hấp dẫn thị trường. Sự chính xác của các kết quả tùy thuộc vào tầm mức lại tính chất của mẫu. Nghiên cứu định tính thường dùng để kiểm nghiệm các ý niệm về sản phẩm mới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X