• /´kwɔ:rəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số đại biểu quy định (cần thiết để biểu quyết một vấn đề)
  have/form a quorum
  có/tạo thành số đại biểu cần thiết theo qui định

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  số đại biểu theo quy định cần thiết
  số tối thiểu cần thiết
  túc số
  túc số (để biểu quyết một vấn đề)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X