• Kinh tế

    thỏa thuận về sự an toàn

    Giải thích VN: Chứng từ cho người cho vay có một quyền lợi an toàn trên số tài sản được thế chấp. Thỏa thuận này do người vay ký, nó cho biết đầy đủ chi tiết về tài sản thế chấp và địa điểm để người cho vay có thể nhận diện nó và người vay ký chuyển nhượng cho người cho vay quyền được bán hay phát mãi tài sản thế chấp nếu người vay không thể trả nợ. Thỏa thuận an toàn có thể bao gồm giao kèo cho vay để điều hành việc ứng trước ngân quỹ và có một thời biểu chi trả lại vốn và lãi hoặc yêu cầu người vay phải bảo hiểm tài sản thế chấp. Thỏa thuận an toàn có thể bao gồm quyền giữ thế chấp nhưng không sở hữu đối với tài sản vô hình như khỏan thu của tài khỏan hay quyền giữ thế chấp có quyền sở hữu (possessory lien ) trong đó người cho vay giữ tài sản thế chấp thí dụ như chứng chỉ chứng khoán cho đến khi tiền cho vay được trả đầy đủ. Trong vài loại tiền vay, thỏa thuận an toàn cũng là hồ sơ tài trợ để nạp cho cơ quan có thẩm quyền nếu như có chữ ký của hai bên, người vay và người cho vay.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X