• Kỹ thuật chung

    rađa sóng ngắn

    Giải thích EN: A radar with a line-of-sight range of 50 to 150 miles. Giải thích VN: Một ra đa có tầm quét trong khoảng 50-150 dặm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X