• Hóa học & vật liệu

    chất short stop

    Giải thích EN: A substance added to terminate the reaction during a polymerization process. Giải thích VN: Một chất được thêm vào để xác định phản ứng trong quy trình polime hóa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X