• Kinh tế

    chi phiếu cho bên thứ ba

    Giải thích VN: 1. Chi phiếu được chi trả thông qua ngân hàng, ngoại trừ chi phiếu trả cho chính người viết chi phiếu đó (nghĩa là chi phiếu được viết để lấy tiền mặt). Bên thứ nhất trong giao dịch là ngân hàng trong đó chi phiếu được rút ra. Bên thứ nhì là người rút tiền bằng chi phiếu dựa trên quỹ ký thác trong ngân hàng. Bên thứ ba là người được trả tiền, người bối thự chi phiếu. 2. Chi phiếu bối thự kép- Trong trường hợp này, người được chi trả bối thự chi phiếu bằng cách ký tên phía sau, sau đó chuyển chi phiếu cho người tiếp theo, người bối thự chi phiếu ưu tiên đổi chi phiếu lấy tiền mặt. Người nhận chi phiếu có nhiều người bối thự thường miễn cưỡng nhận nó trừ khi họ có thể xác minh chữ ký của từng người bối thự. 3. Hối phiếu chi trả qua trung gian (payable-through drafts) và các lệnh chi trả khác (negrotiable orders) không do công ty cung cấp trực tiếp phục vụ. Thí dụ, một chi phiếu được viết ra dựa trên quỹ hỗ tương đầu tư thị trường tiền tệ được giải quyết không phải bởi công ty hỗ tương đầu tư mà tiêu biểu bởi ngân hàng thương mại là ngân hàng cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba hay "chi trả qua trung gian". Lệnh trả tiền, hối phiếu cổ phần liên hiệp tín dụng và chi trả rút ra dựa trên tài khoản công ty môi giới là loại "chi trả qua trung gian" hay cho bên thứ ba.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X