• Idioms

    To be rude to sb, to say rude things to sb
    Trả lời vô lễ, lỗ mãng với người nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X