• Thông dụng

  Danh từ

  ( Treasury bill) trái phiếu kho bạc (hối phiếu do chính phủ phát hành để thu tiền mặt cho những nhu cầu nhất thời)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) vốn đầu tư của chính phủ (có hiệu lực tới một năm và không lấy lãi)

  Kinh tế

  tin phiếu kho bạc
  trái phiếu kho bạc
  trái phiếu kho bạc, công khố phiếu ngắn hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X