• Kinh tế

    hợp đồng thuê đúng tiêu chuẩn

    Giải thích VN: Hợp đồng cho thuế đúng theo luật nhà nước và kiểm tra kế toán cho phép người cho thuê được một số lợi thế về thuế của quyền sở hữu. Nó còn được gọi là Tax-oriented lease. Người cho thuê được phép khấu hao tài sản trong suốt thời gian sử dụng tài sản và có thể được hưởng tín dụng thuế chưa sử dụng. Người thuê có thể khấu trừ số chi trả hợp đồng thuê dưới dạng chi phí vốn từ số thuế lợi tức ban đầu. Hợp đồng cho thuê hội đủ tiêu chuẩn để xử lý thuế thường là hợp đồng thuê nhiều năm có hỗ trợ tài chánh, thí dụ hợp đồng cho thuê trang bị; vốn cho hàng không hay nhà sản xuất. Xem Capital Lease, Finanee Lease, Operating Lease.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X