• Kinh tế

    đường cung zero

    Giải thích VN: Là một đường cung thể hiện các mức hoa lợi của các loại trái phiếu có phiếu lãi bằng không theo trình tự thời gian. Thông thường, cách tổ chức này được mô tả bằng đồ thị bắt đầu là những loại trái phiếu có thời gian đáo hạn ngắn nhất và diễn tiến tới các loại có thời gian đáo hạn dài nhất. Ðường cung này cung cấp cơ sở cho việc định giá các chứng khoán khác đang sử dụng kỹ thuật tuần hoàn hoặc nội suy.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X