• Ngoại động từ

  Tha thứ, dung thứ, miễn thứ
  Biện giải cho
  Phản nghĩa Accuser, blâmer, charger, condamner, imputer, reprocher
  excusez-moi vous m'excusez
  xin lỗi ông (anh...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X