• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  barrycentrie
  barycenter, barycentre
  center of mass
  hệ khối tâm
  center-of-mass system
  hệ khối tâm
  CMS (center-of-mass system, centre-of-mass system)
  tọa độ khối tâm
  center of mass coordinate
  center of masses
  centre of mass
  hệ khối tâm
  centre-of-mass system (CMS)
  hệ khối tâm
  CMS (center-of-mass system, centre-of-mass system)
  centrode
  mass centroid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X