• (thực vật học) (terme générique désignant plusieurs sortes de tubercules comestibles)
    không ra môn ra khoai
    ni chair ni poisson

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X