• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  (( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui long)
  Dòng 12: Dòng 12:
  ===tính từ===
  ===tính từ===
  ===== đành bằng long, đành đồng ý, đành phải=====
  ===== đành bằng long, đành đồng ý, đành phải=====
  -
  ===== ( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui long=====
  +
  ===== ( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui lòng=====
   +
   
  ===phó từ===
  ===phó từ===
  ===== vui lòng=====
  ===== vui lòng=====

  01:23, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /fein/ ---> =====

  Thông dụng

  động từ + cách viết khác : (faní)/feinz/ (fens) /fenz/

  xin miễn
  fain i goal [[keeping !] ]
  tớ giữ gôn à, xin miễn

  tính từ

  đành bằng long, đành đồng ý, đành phải
  ( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui lòng

  phó từ

  vui lòng
  he would fain [[depart] ]
  nó vui lòng ra đi

  Oxford

  Adj. & adv.

  Archaic
  Predic.adj. (foll. by to + infin.)
  Willing under the circumstances to.
  Left with no alternativebut to.
  Adv. gladly (esp. would fain). [OE f‘gen f. Gmc]

  Tham khảo chung

  • fain : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X