• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 13:57, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Credit crunch(sửa nghĩa của từ)
  • 08:08, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamplighter(/'''<font color="red">'læmplaitə</font>'''/)
  • 04:03, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamentably(/'''<font color="red">'læməntəbli</font>'''/)
  • 03:58, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:58, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamelliform(/'''<font color="red">Plə'meli,fɔ:m</font>'''/)
  • 03:58, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acid-resisting(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:57, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamellicorn(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:56, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamellibranchiate(/'''<font color="red">lə'meli,bræηkit</font>'''/)
  • 03:55, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamellibranch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:55, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamellation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:54, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamellarly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:54, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamellae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:53, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:53, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamebrain(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:53, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acicula(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:50, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Achromous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:50, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lambskin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:49, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Achromatous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:49, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lambrequin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:44, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lambkin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:44, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lambert(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:43, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lambent(/'''<font color="red">'læmbənt</font>'''/)
  • 03:43, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lambency(/'''<font color="red">'læmbənsi</font>'''/)
  • 03:42, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lambdacism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:41, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamb's-wool(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:40, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamasery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:40, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamarckism(/'''<font color="red">la:'ma:kizəm</font>'''/)
  • 03:39, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamarckian(/'''<font color="red">la:'ma:kiən</font>'''/)
  • 03:39, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) n Achondroplastic(/'''<font color="red">ei,kɔndrə'plæstic</font>'''/)
  • 03:38, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lamp-holder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:37, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lallans(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:28, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palato-nasal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:25, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palatially(/'''<font color="red">'pæliətli</font>'''/)
  • 17:23, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaestrae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:22, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeozoology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:22, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeovirus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:21, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeophytology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:20, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeontology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:20, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeontologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:19, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeolithic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:19, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeolith(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:18, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeoichnology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:17, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:17, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeographic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:16, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeographer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:15, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeogeology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:13, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Gamobium(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:13, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeogeography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:12, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeogenetic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:12, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeofloristics(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X