• (đổi hướng từ Acculturating)
  /ә'kʌltʃәreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tiếp biến về văn hoá

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X