• (đổi hướng từ Anatomizing)
  /ə´nætə¸maiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác anatomise

  Động từ

  Mổ xẻ, giải phẫu
  Phân tích, mổ xẻ (nghĩa bóng)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X