• /ə'straid/

  Thông dụng

  Phó từ

  Chân bên này chân bên kia, ngồi như cưỡi ngựa
  to sit astride/side-saddle
  ngồi dạng chân ra (ngồi hai bên) /ngồi một bên
  to stand astride
  đứng dạng chân ra

  Giới từ

  Dạng chân ra
  to sit astride one's back
  ngồi dạng ra trên lưng ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X