• (đổi hướng từ Breakfasted)
  /'brekfəst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bữa ăn sáng, bữa điểm tâm

  Nội động từ

  Ăn quà sáng, ăn điểm tâm, ăn lót lòng

  Cấu trúc từ

  a dog's breakfast
  cảnh hỗn loạn, tình trạng hỗn độn
  to eat sb for breakfast
  chinh phục được ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bữa ăn điểm tâm
  bữa ăn sáng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X