• /´ka:stiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổ khuôn, sự đúc
  Vật đúc
  chọn diễn viên

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự đúc, vật đúc, sản phẩm đúc

  Cơ khí & công trình

  quá trình đúc

  Toán & tin

  sự vận chuyển đá

  Xây dựng

  sự quăng
  sự vân chuyển đá
  vật đổ khuôn đúc

  Kỹ thuật chung

  đúc
  sự đổ khuôn
  slip casting
  sự đổ khuôn trượt
  table casting
  sự đổ khuôn bàn
  sự đúc
  sự đúc khuôn
  dry sand casting
  sự đúc khuôn khô
  green-sand casting
  sự đúc khuôn tươi
  permanent-mold casting
  sự đúc khuôn vĩnh cửu
  sản phẩm đúc
  vật đúc

  Kinh tế

  sản phẩm đổ khuôn
  sự đổ khuôn
  sự tạo hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X