• /‚ɪntə(r)'stɪʃl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) khe, (thuộc) kẽ hở
  (giải phẫu) kẽ
  interstitial cell
  tế bào kẽ

  Điện lạnh

  giữa các nút

  Kỹ thuật chung

  ngoài nút
  interstitial imperfection
  sai hỏng ngoài nút
  interstitial place
  chỗ ngoài nút
  interstitial position
  vị trí ngoài nút
  liên nút
  choán hết 1 trang web riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X