• /´leibəld/

  Hóa học & vật liệu

  được dán nhãn

  Toán & tin

  băng có nhãn
  non standard labeled tape
  băng có nhãn không chuẩn

  Kỹ thuật chung

  đánh dấu
  deuterium labeled
  đánh dấu bằng đơteri
  labeled atom
  nguyên tử đánh dấu
  labeled compound
  hợp chất đánh dấu
  labeled molecule
  phân tử đánh dấu
  được đánh dấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X