• /´listiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lập danh sách, sự ghi vào danh sách
  Danh sách

  Chuyên ngành

  Bất động sản

  niêm yết
  listing property
  niêm yết BĐS

  Toán & tin

  lập bản kê
  lập danh sách

  Xây dựng

  gỗ giác
  sự cưa mép

  Kỹ thuật chung

  bản in
  bản kê
  danh sách
  assembly listing
  danh sách hợp dịch
  compiler listing
  danh sách bộ biên dịch
  cross-reference listing
  danh sách tham chiếu chéo
  program listing
  danh sách chương trình
  source listing
  danh sách nguồn
  symbolic assembly language listing
  danh sách hợp ngữ ký hiệu
  sự liệt kê

  Kinh tế

  việc ghi mục lục
  việc ghi vào giá biểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X