• /sim´bɔlik/

  Thông dụng

  Cách viết khác symbolical

  Tính từ

  ( + of something) tượng trưng; (thuộc) biểu tượng, được dùng làm biểu tượng, sử dụng làm biểu tượng
  the cross is symbolic of Christianity
  chữ thập tượng trưng cho Cơ đốc giáo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ký hiệu
  string-oriented symbolic language (SNOBOL)
  ngôn ngữ ký hiệu hướng chuỗi
  symbolic (al) circuit
  mạch ký hiệu
  symbolic address
  địa chỉ ký hiệu
  symbolic assembly language listing
  danh sách hợp ngữ ký hiệu
  symbolic character
  ký tự ký hiệu
  symbolic code
  lệnh ký hiệu
  symbolic code
  mã ký hiệu
  symbolic coding
  sự mã hóa ký hiệu
  symbolic constant
  hằng ký hiệu
  symbolic debugging
  sự gỡ rối ký hiệu
  symbolic description map
  bản đồ mô tả ký hiệu
  symbolic dynamics
  động lực học ký hiệu
  symbolic editor
  bộ soạn thảo ký hiệu
  symbolic instruction
  lệnh ký hiệu
  symbolic instruction
  mã ký hiệu
  symbolic language
  ngôn ngữ ký hiệu
  symbolic link (symlink)
  liên kết ký hiệu
  symbolic logic
  lôgic ký hiệu
  symbolic machine
  máy ký hiệu
  symbolic manipulation
  thao tác ký hiệu
  symbolic mathematics
  toán học ký hiệu
  symbolic method
  phương pháp ký hiệu
  symbolic operation
  phép toán ký hiệu
  symbolic organization language
  ngôn ngữ ký hiệu
  symbolic pointer
  con trỏ ký hiệu
  symbolic polynomial
  đa thức ký hiệu
  symbolic processing
  sự xử lý ký hiệu
  symbolic program
  chương trình ký hiệu
  symbolic programming
  sự lập trình ký hiệu
  symbolic solution
  nghiệm ký hiệu
  symbolic tag
  nhãn ký hiệu
  symbolic vector
  vectơ ký hiệu
  symlink (symboliclink)
  liên kết ký hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X