• /'prɔpəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài sản, của cải, vật sở hữu, người giàu có
  personal property
  tài sản riêng
  Đất đai, nhà cửa, bất động sản; cơ ngơi (mảnh đất, nhà cửa xây trên đó)
  a man (woman) of property
  một người đàn ông (đàn bà) giàu có (tức là có nhiều bất động sản)
  property speculation
  (thuộc ngữ) đầu cơ bất động sản
  Sự sở hữu, sự được sở hữu; quyền sở hữu, quyền được sở hữu
  Thuộc tính, đặc tính, tính chất
  the chemical properties of iron
  những tính chất hoá học của sắt
  Đồ dùng biểu diễn (trang trí, phục trang, dàn cảnh...) (như) prop
  ( định ngữ) (thuộc) quyền sở hữu, (thuộc) tài sản
  property tax
  thuế (đánh vào) tài sản
  public property
  (điều) được mọi người (bất cứ ai) cũng biết tới

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính chất

  Cơ - Điện tử

  đặc tính, tính chất, quyền sở hữu

  Toán & tin

  tính chất; thuộc tính; (toán kinh tế ) tài sản; quyền sở hữu
  absolute property of a surface
  tính chất nội tại của một mặt
  combinatorial property
  (tôpô học ) tính chất tổ hợp
  continuity property
  tính chất liên tục
  frontier property
  tính chất biên
  group property
  tính chất nhóm
  homotopy lifting property
  tính chất nâng đồng luân
  inducible property
  tính chất quy nạp được
  interpolation property
  tính chất nội suy
  local property
  tính chất địa phương
  metric property
  tính chất mêtric
  personal property
  (toán kinh tế ) động sản
  projective property
  tính chất xạ ảnh
  real property
  bất động sản
  tangential property
  (giải tích ) tính chất trơn
  topological property
  tính chất tôpô

  Kỹ thuật chung

  đặc tính

  Giải thích VN: Trong Microsoft Windows và MS-DOS Shell, đây là một khoản mục thông tin có liên quan với một chương trình. Các tài sản riêng gồm có thư mục xuất phát của chương trình, phím rút gọn cho các ứng dụng, và một mật khẩu, nếu có.

  adhesive property
  đặc tính liên kết
  align property
  đặc tính sắp thẳng
  bearing property
  đặc tính chịu nén
  cemcutitious property
  đặc tính chịu uốn
  creep property
  đặc tính rão
  flow property
  đặc tính dòng chảy
  geological property
  đặc tính địa chất
  hydraulic property
  đặc tính thủy lực
  hydrologic property
  đặc tính thủy văn
  key property
  đặc tính cơ bản
  mechanical property
  đặc tính cơ học
  pedologic property
  đặc tính thổ nhưỡng
  practical property
  đặc tính thực tế
  property list
  danh sách đặc tính
  relaxation property
  đặc tính hiện tượng chùng
  soil humidity suction property
  đặc tính hút ẩm của đất
  soil property
  đặc tính của đất
  soil property
  đặc tính thổ nhưỡng
  strength property
  đặc tính độ bền
  text or property
  văn bản hay đặc tính
  thermic property
  đặc tính chất nhiệt
  wicking property
  đặc tính mao dẫn
  quyền sở hữu
  intellectual property
  quyền sở hữu trí tuệ
  Intellectual Property Rights (IPR)
  các quyền sở hữu trí tuệ
  landed property
  quyền sở hữu ruộng đất
  mining property
  quyền sở hữu mỏ
  Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS)
  các khía cạnh liên quan đến thương mại của các quyền sở hữu trí tuệ
  thuộc tính

  Giải thích VN: Trong Microsoft Windows và MS-DOS Shell, đây là một khoản mục thông tin có liên quan với một chương trình. Các tài sản riêng gồm có thư mục xuất phát của chương trình, phím rút gọn cho các ứng dụng, và một mật khẩu, nếu có.

  Onclick property
  thuộc tính được chọn
  property detector
  bộ dò theo thuộc tính
  property-value
  giá trị thuộc tính
  tính năng
  drainage property
  tính năng thoát nước
  tài sản

  Kinh tế

  bất động sản
  income from immovable property
  thu nhập từ bất động sản
  property company
  công ty bất động sản
  property for sale
  bất động sản bán
  property investment
  đầu tư bất động sản
  property market
  thị trường bất động sản
  property market (the..)
  thị trường bất động sản
  property rights
  cổ phiếu bất động sản
  property share
  cổ phiếu bất động sản
  property speculator
  người đầu cơ bất động sản
  property tax
  thuế bất động sản
  đặc tính
  đất đai
  quyền sở hữu
  collective property
  quyền sở hữu tập thể
  freehold property
  quyền sở hữu hoàn toàn
  industrial property
  quyền sở hữu công nghiệp
  industrial property rights
  quyền sở hữu công nghiệp
  intellectual property (right)
  quyền sở hữu trí tuệ
  intellectual property right
  quyền sở hữu trí tuệ
  property in capital
  quyền sở hữu vốn
  property in land
  quyền sở hữu đất đai
  property rights
  quyền sở hữu tài sản
  qualified property
  quyền sở hữu không tuyệt đối
  title to property
  quyền sở hữu tài sản
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu
  transfer of property
  sự chuyển nhượng quyền sở hữu, sản quyền
  tài sản
  tài sản sở hữu
  tài sản, của cải
  tính chất
  antibacterial property
  tính chất sát trùng
  antioxygenic property
  tính chất chống oxi hóa
  antiseptic property
  tính chất diệt trùng
  congruence property
  tính chất đồng đẳng
  flow property
  tính chất chảy
  free-running property
  tính chất xếp
  milling property
  tính chất xay bột được
  nutritive property
  tính chất dinh dưỡng
  vật sở hữu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X