• Kỹ thuật chung

    biểu đồ hoạt động

    Giải thích EN: A graphic representation of performance data. Giải thích VN: Sự thể hiện thông số hoạt động bằng biểu đồ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X