• /pə'fɔ:məns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm; sự thực hiện; sự thi hành (lệnh...); sự cử hành (lễ...)
  the performance of a promise
  sự thực hiện lời hứa
  the performance of one's duties
  sự hoàn thành nhiệm vụ
  Sự biểu diễn, việc đóng (phim, kịch...); cuộc biểu diễn
  the evening performance
  buổi biểu diễn tối
  give a performance of 'Hamlet'
  tổ chức biểu diễn vở Hamlet
  Kỳ công
  (thể dục,thể thao) phong độ
  (kỹ thuật) hiệu suất (máy); đặc tính
  (hàng không) đặc điểm bay (tầm xa, độ cao, tốc độ, trọng tải...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thực hiện
  automatic performance
  sự thực hiện tự động


  Xây dựng

  sự thực hiện, sự thi hành, sự hoàn thành, tính năng, năng suất, hiệu suất, thành tựu, thành tích, sự trình bày

  Cơ - Điện tử

  Sự thực hiện, đặc tính, đặc trưng, năng suất,hiệu suất

  Cơ khí & công trình

  đặc tính máy

  Ô tô

  tính năng xe

  Điện tử & viễn thông

  công năng
  control performance
  công năng điều khiển
  high performance
  công năng cao

  Điện

  đặc tính hoạt động

  Điện lạnh

  sự thực hiên

  Điện

  thành tựu
  tính năng kỹ thuật

  Kỹ thuật chung

  biểu diễn
  cinema theater performance hall
  rạp chiếu phim biểu diễn
  chất lượng
  High Performance Microwave (HPM)
  vi ba có chỉ tiêu chất lượng cao
  overall system performance
  chất lượng vận hành toàn bộ
  performance index
  tiêu chí chất lượng
  performance of a circuit
  chất lượng của mạch
  quality of performance
  chất lượng vận hành ẩm
  relative performance score
  số điểm chất lượng tương đối
  structural performance of pavement
  chất lượng thi công mặt đường
  system performance score
  số điểm chất lượng hệ thống
  technical performance
  chất lượng kỹ thuật
  năng suất
  cooling performance
  năng suất lạnh
  ejector performance
  năng suất ejectơ
  ejector performance
  năng suất phun
  evaporator performance
  năng suất bay hơi
  furnace performance
  năng suất lò
  furnace performance
  năng suất luyện
  furnace performance
  năng suất nấu
  high performance
  năng suất cao
  High Performance Computing (HPC)
  tính toán năng suất cao
  high performance milling
  sự phay năng suất cao
  high-performance fan
  quạt năng suất cao
  jet performance
  năng suất ejectơ
  jet performance
  năng suất phun
  part-load performance
  năng suất một phần tải
  performance characteristics
  đặc tính năng suất
  performance curve
  đặc tuyến năng suất
  performance range
  khoảng năng suất
  thermal performance
  năng suất nhiệt
  top performance
  năng suất cự đại
  top-refrigerating performance
  năng suất lạnh cao đỉnh
  top-refrigerating performance
  năng suất lạnh cực đại
  năng suất vận hành
  đặc tính
  braking performance
  đặc tính phanh
  coefficient of performance
  hệ số đặc tính
  performance characteristic
  đặc tính hoạt động
  performance characteristics
  đặc tính năng suất
  performance characteristics
  đặc tính thực hiện
  performance characteristics of materials
  đặc tính của vật liệu
  performance testing and calibration
  sự thử nghiệm các đặc tính (của động cơ)
  transient performance
  đặc tính quá trình
  đặc trưng
  building performance
  các đặc trưng xây dựng
  performance characteristic
  đặc trưng sử dụng
  receiver performance characteristics
  các đặc trưng máy thu
  structural performance of pavement
  đặc trưng kỹ thuật mặt đường
  đường đặc tính
  hiệu năng
  Fault management, Configuration management, Account management, Performance management, Security management (FCAP)
  quản lý sự cố, quản lý cấu hình, quản lý tài khoản, quản lý hiệu năng, quản lý an toàn
  high performance
  hiệu năng cao
  High Performance CCITT No.7 System ACE (HCSA)
  ACE của hệ thống CCITT No.7 hiệu năng cao
  High Performance Computing and Communications (HPCC)
  tính toán và truyền thông hiệu năng cao
  High Performance File System (HPFS)
  hệ thống tệp hiệu năng cao
  High Performance LAN (HYPERLAN)
  Mạng LAN hiệu năng cao
  High Performance local area network (HIPERLAN)
  Mạng LAN hiệu năng cao
  High Performance Network (HPN)
  mạng hiệu năng cao
  High Performance Paralled Interface (HIPPI)
  giao diện song song hiệu năng cao
  High Performance Parallel Interface (HPPI)
  giao diện song song hiệu năng cao
  Internet Performance Measurement and Analysis (IPMA)
  đo và phân tích hiệu năng Internet
  Internet Protocol Performance Metrics (IPPM)
  Các thang bậc hiệu năng của giao thức Internet
  Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS)
  Các tiêu chuẩn hiệu năng tối thiểu của Hệ thống hàng không
  Network Performance (NP)
  hiệu năng của mạng, năng lực làm việc của mạng
  Overall Performance Index (OPI)
  chỉ số hiệu năng tổng thể
  Overall Performance Index Model for Network Evaluation (OPINE)
  mô hình chỉ số hiệu năng tổng thể để đánh giá mạng
  Performance Management (PM)
  quản lý hiệu năng
  Performance Monitoring (PM)
  giám sát hiệu năng
  Performance Optimization with Enhanced RISC [IBM] (POWER)
  Tối ưu hóa hiệu năng bằng RISC cao cấp [IBM]
  performance range
  dải hiệu năng
  Performance Testing Alliance for Networks (PTAN)
  liên minh đo thử hiệu năng của các mạng
  Scalable Performance Architecture (SPARC)
  kiến trúc có thể mở rộng quy mô hiệu năng
  System Performance Analysis (SPAN)
  phân tích hiệu năng hệ thống
  System Performance Monitor (IBM) (SPM)
  Bộ giám sát hiệu năng hệ thống [IBM]
  System Performance/System Product (SP)
  hiệu năng của hệ thống / sản phẩm của hệ thống
  Telemarketing Operation Performance Monitoring System (Advantia) (TOPMS)
  Hệ thống giám sát hiệu năng hoạt động tiếp thị từ xa (Advantia)
  hiệu quả
  high performance
  hiệu quả cao
  hiệu suất
  Coefficient of performance (COP)
  hệ số hiệu suất
  EPSS (electronicperformance support system)
  hệ thống hỗ trợ hiệu suất điện tử
  fan performance
  hiệu suất quạt
  fan performance curve
  đường cong hiệu suất quạt
  high performance
  hiệu suất cao
  high-performance
  hiệu suất cao
  high-performance battery
  ắcqui hiệu suất cao
  HIPPI (HighPerformance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao-HIPPI
  HIPPI (High-Performance Parallel Interface)
  giao diện song song hiệu suất cao
  internal performance
  hiệu suất trong
  machine performance
  hiệu suất của máy
  maintenance support performance
  hiệu suất hỗ trợ bảo trì
  NETPARS (networkperformance analysis and reporting system)
  hệ thống báo cáo và phân tích hiệu suất mạng
  network performance analysis and reporting system (NETPARS)
  hệ thống báo cáo và phân tích hiệu suất mạng
  network performance analyzer (NPA)
  bộ phân tích hiệu suất mạng
  network performance analyzer (NPA)
  chương trình phân tích hiệu suất mạng
  Network Switching Performance Measurement Plan (NSPMP)
  kế hoạch đo lường hiệu suất chuyển mạch mạng
  NPA (networkperformance analyzer)
  bộ phân tích hiệu suất mạng
  NPA (networkperformance analyzer)
  chương trình phân tích hiệu suất mạng
  overall performance
  tổng hiệu suất
  partial performance
  hiệu suất một phần
  performance analysis
  sự phân tích hiệu suất
  performance class
  lớp hiệu suất
  performance evaluation
  sự đánh giá hiệu suất
  performance improvement
  nâng cấp hiệu suất
  performance management
  sự quản lý hiệu suất
  performance option
  tùy chọn hiệu suất
  performance zone
  khu vực có hiệu suất
  rated performance
  hiệu suất danh định
  specific performance
  hiệu suất cụ thể
  transmitter performance
  hiệu suất máy phát
  very-high-performance integrated circuit (VHPIC)
  mạch tích hợp hiệu suất rất cao
  VHPIC (veryhigh performance integrated circuit)
  mạch tích hợp hiệu suất rất cao
  sự thi hành
  budgetary performance
  sự thi hành ngân sách
  sự thực hiện
  algorithm performance
  sự thực hiện thuật toán
  automatic performance
  sự thực hiện tự động
  functional performance
  sự thực hiện chức năng
  sự vận hành

  Kinh tế

  biểu hiện
  company performance
  biểu hiện công ty
  performance evaluation report
  báo cáo đánh giá biểu hiện công tác
  đặc điểm
  hiệu năng
  performance monitoring
  sự kiểm tra hiệu năng
  performance-cost ratio
  tỉ suất hiệu năng phí tổn
  hiệu suất (của thiết bị)
  hiệu suất khai thác
  sự thực hiện
  performance evaluation
  đánh giá sự thực hiện
  performance of a contract
  sự thực hiện hợp đồng
  substantial performance
  sự thực hiện đầy đủ hợp đồng
  thành quả
  business performance
  thành quả kinh doanh
  market performance
  thành quả của thị trường
  performance evaluation
  sự đánh giá thành quả
  performance rating
  đánh giá thành quả
  price-performance ratio
  tỉ suất giá thành quả
  thành tích
  company performance
  thành tích công ty
  measuring performance
  đo lường thành tích
  past performance standard
  tiêu chuẩn thành tích kinh doanh quá khứ
  performance against objectives
  thành tích đạt được so với mục tiêu
  performance evaluation
  sự đánh giá thành tích
  performance measurement
  thước đo thành tích
  thi hành (hợp đồng)
  penalty for non-performance pf contract
  bồi khoản vi ước (tiền phạt không thi hành hợp đồng)
  performance bond
  giấy cam kết thi hành hợp đồng
  recovery of the performance
  sự thi hành hợp đồng
  tình trạng tiêu thụ (hàng hóa)
  tính năng (của máy móc)
  tình trạng công tác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X