• /pouliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc bỏ phiếu
  heavy polling
  cuộc bỏ phiếu rộng (rất đông người đi bầu)
  Địa điểm bỏ phiếu, địa điểm bầu cử (như) polling-booth, polling-station

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kiểm soát vòng

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp dùng để kiểm soát việc thâm nhập kênh, trong đó máy tính trung tâm lần lượt hỏi (hoặc xoay vòng) các trạm máy để xác định xem chúng có thông tin cần truyền hay không.///Với cách thâm nhập kênh theo kiểm soát vòng như vậy, bạn có thể xác định máy tính trung tâm phải tiến hành hỏi các trạm bao lâu một lần, và mỗi lần trong bao lâu. Khác với phương pháp thâm nhập kênh CSMA/CD và tiếp sức vòng tròn, trong đó người quản lý mạng có thể có một số nút được phép thâm nhập vào mạng nhiều hơn các nút khác.

  lần lượt hỏi

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp dùng để kiểm soát việc thâm nhập kênh, trong đó máy tính trung tâm lần lượt hỏi (hoặc xoay vòng) các trạm máy để xác định xem chúng có thông tin cần truyền hay không.///Với cách thâm nhập kênh theo kiểm soát vòng như vậy, bạn có thể xác định máy tính trung tâm phải tiến hành hỏi các trạm bao lâu một lần, và mỗi lần trong bao lâu. Khác với phương pháp thâm nhập kênh CSMA/CD và tiếp sức vòng tròn, trong đó người quản lý mạng có thể có một số nút được phép thâm nhập vào mạng nhiều hơn các nút khác.

  Kỹ thuật chung

  sự gọi
  sự hỏi vòng
  automatic polling
  sự hỏi vòng tự động
  group polling
  sự hỏi vòng nhóm
  priority polling
  sự hỏi vòng ưu tiên
  sự kiểm tra vòng
  sự mời gửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X