• /prai´ɔriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ưu thế (về cấp bậc); quyền ưu tiên, quyền được trước; sự ưu tiên hàng đầu
  priority is given to developing heavy industry
  ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
  you must decide what your priorities are
  anh cần phải xác định những điều ưu tiên của anh là gì
  a first (top) priority
  điều được xét trước mọi điều khác
  (giao thông) quyền ưu tiên (quyền được đi trước các phương tiện (giao thông) khác)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  quyền đi trước

  Toán & tin

  độ ưu tiên
  medium priority
  độ ưu tiên trung bình
  priority level
  mức độ ưu tiên
  priority schema
  sơ đồ ưu tiên
  sự ưu tiên
  absolute priority
  sự ưu tiên tuyệt đối
  access priority
  sự ưu tiên truy nhập
  dynamic priority
  sự ưu tiên động
  interrupt priority
  sự ưu tiên ngắt
  output priority
  sự ưu tiên xuất
  selection priority
  sự ưu tiên lựa chọn
  TP (transmissionpriority)
  sự ưu tiên truyền
  transmission priority (TP)
  sự ưu tiên truyền

  Xây dựng

  trọng điểm
  priority construction
  công trình trọng điểm

  Kỹ thuật chung

  quyền ưu tiên
  absolute priority
  quyền ưu tiên tuyệt đối
  access priority
  quyền ưu tiên truy nhập
  discard priority
  mất quyền ưu tiên
  earlier priority
  quyền ưu tiên đầu tiên
  job priority
  quyền ưu tiên công việc
  loss of priority
  sự mất quyền ưu tiên
  loss priority
  mất quyền ưu tiên
  ưu điểm
  ưu tiên
  absolute priority
  quyền ưu tiên tuyệt đối
  absolute priority
  sự ưu tiên tuyệt đối
  absolute priority
  ưu tiên tuyệt đối
  access priority
  quyền ưu tiên truy nhập
  access priority
  sự ưu tiên truy nhập
  access priority
  ưu tiên truy nhập
  APG (automaticpriority group)
  nhóm tự động ưu tiên
  APG (Automatic Priority Group)
  nhóm ưu tiên tự động-APG
  automatic priority group
  nhóm ưu tiên tự động
  automatic priority group (APG)
  nhóm tự động ưu tiên
  base priority number
  số ưu tiên cơ bản
  cell loss priority
  ưu tiên mất tế bào
  cell loss priority (CLP)
  ưu tiên mất tế bào
  Contention Priority - Oriented Demand Assignment protocol (CPODA)
  giao thức gán yêu cầu theo định hướng tranh chấp ưu tiên tranh chấp
  CRP channel request priority
  mức ưu tiên yêu cầu kênh
  current priority level
  mức ưu tiên hiện thời
  Demand Priority Access Method (DPAM)
  phương pháp truy nhập ưu tiên theo yêu cầu
  device priority
  ưu tiên thiết bị
  discard priority
  mất quyền ưu tiên
  display priority
  ưu tiên hiển thị
  dynamic priority
  sự ưu tiên động
  dynamic priority
  ưu tiên động
  earlier priority
  quyền ưu tiên đầu tiên
  Fixed Priority Oriented Demand Assignment (FPODA)
  phân bổ theo yêu cầu định hướng ưu tiên cố định
  high priority
  ưu tiên cao
  high-priority program
  chương trình ưu tiên cao
  in order of priority
  theo trình tự ưu tiên
  indication of priority
  sự chỉ báo ưu tiên
  interrupt priority
  sự ưu tiên ngắt
  interrupt priority
  ưu tiên ngắt
  interrupt priority level
  mức ưu tiên ngắt
  job priority
  quyền ưu tiên công việc
  last priority-level
  mức ưu tiên cuối cùng
  last priority-level
  mức ưu tiên mới nhất
  limit priority
  ưu tiên hạn chế
  loss of priority
  sự mất quyền ưu tiên
  loss priority
  mất quyền ưu tiên
  low priority
  ưu tiên thấp
  low priority (e.g. cell)
  ưu tiên thấp
  medium priority
  độ ưu tiên trung bình
  medium priority
  mức ưu tiên trung bình
  non-priority interrupt
  ngắt không ưu tiên
  normal priority process
  quá trình ưu tiên chuẩn
  operation priority
  ưu tiên hoạt động
  output medium priority
  đầu ra ưu tiên trung bình
  output priority
  sự ưu tiên xuất
  Priority Access and Channel Assignment (PACA)
  gán kênh và truy nhập ưu tiên
  priority channel
  kênh ưu tiên
  priority construction
  công trình ưu tiên
  Priority Control (PC)
  điều khiển ưu tiên
  priority for called subscriber
  hộ thuê bao được gọi ưu tiên
  priority for called subscriber
  người thuê bao được gọi ưu tiên
  priority indicator
  bộ chỉ báo ưu tiên
  priority interrupt
  ngắt ưu tiên
  Priority Interrupt Controller/Programmable Interrupt Controller (PIC)
  Bộ điều khiển ngắt ưu tiên/Bộ điều khiển ngắt có thể lập trình
  priority interrupt level
  mức ngắt ưu tiên
  priority interrupt table
  bảng ngắt ưu tiên
  priority lane
  làn xe ưu tiên
  priority level
  cấp ưu tiên
  priority level
  mức độ ưu tiên
  priority level
  mức ưu tiên
  priority link set
  tập liên kết ưu tiên
  priority massage
  điện văn khẩn ưu tiên
  priority message
  thông báo ưu tiên
  priority number
  số ưu tiên
  priority of output
  ưu tiên đầu ra
  priority performance option
  tùy chọn chỉ hàng ưu tiên
  priority phase
  pha ưu tiên
  priority polling
  sự hỏi vòng ưu tiên
  priority processing
  sự xử lý ưu tiên
  priority program
  chương trình ưu tiên
  priority queue
  hàng đợi ưu tiên
  priority queue
  hàng ưu tiên
  priority queue system
  hệ thống hàng đợi ưu tiên
  priority queue system
  hệ thống xếp hàng ưu tiên
  priority right
  quyền ưu tiên
  priority scheduler
  bộ lập biểu ưu tiên
  priority scheduler
  bộ sắp hàng ưu tiên
  priority scheduling
  sự sắp hàng ưu tiên
  priority schema
  sơ đồ ưu tiên
  priority signal
  tín hiệu ưu tiên
  priority to the right
  ưu tiên bên phải
  priority value
  giá trị ưu tiên
  priority valve
  van phân phối ưu tiên
  priority valve
  van ưu tiên
  segment priority
  ưu tiên phân đoạn
  selection priority
  mức ưu tiên lựa chọn
  selection priority
  sự ưu tiên lựa chọn
  selection priority
  ưu tiên chọn
  temporal priority
  ưu tiên tạm thời
  TP (transmissionpriority)
  mức ưu tiên truyền
  TP (transmissionpriority)
  sự ưu tiên truyền
  transmission priority
  ưu tiên truyền
  transmission priority (TP)
  mức ưu tiên truyền
  transmission priority (TP)
  sự ưu tiên truyền
  Transmission Priority Field (APPN) (TPF)
  Trường ưu tiên truyền dẫn (APPN)

  Kinh tế

  địa vị ưu tiên
  quyền ưu tiên
  accord priority (to...)
  cho quyền ưu tiên
  assets priority
  quyền ưu tiên tài sản
  high priority
  quyền ưu tiên đặc biệt
  priority in budgetary discussion
  quyền ưu tiên thảo luận ngân sách
  priority of a creditor
  quyền ưu tiên của chủ nợ
  priority of claim
  quyền ưu tiên đòi bồi thường
  priority of purchase
  quyền ưu tiên mua
  quota priority
  quyền ưu tiên hạn ngạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X