• (đổi hướng từ Quadrupling)
  /¸kwɔ´dru:pl/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Gấp bốn
  Gồm bốn phần
  quadruple rhythm (time)
  (âm nhạc) nhịp bốn
  Bốn bên, tay tư
  quadruple alliance
  đồng minh bốn nước

  Danh từ

  Số bội bốn, lượng gấp bốn
  kw˜'dru:pl
  ngoại động từ
  Được nhân lên, bội bốn, nhân (cái gì) lên gấp bốn lần

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bội bốn
  bốn lần
  cấp bốn
  chập bốn
  quadruple register
  thanh ghi chập bốn
  nhân gấp bốn

  Xây dựng

  gấp 4 lần

  Kỹ thuật chung

  bộ bốn
  gấp bốn
  gấp bốn lần

  Kinh tế

  gấp bốn
  phòng bộ tứ
  Quadruple Screw
  tàu chân vịt có phòng bộ tứ
  tăng gấp bốn
  thành bốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X