• Kỹ thuật chung

  mạch cộng hưởng

  Giải thích VN: Mạch có một cuộn cảm và một tụ mắc song song hoặc nối tiếp. Mạch nối tiếp có tổng trở giảm xuống giá trị rất thấp ở tần số cộng hưởng, còn mạch song song thì tổng trở tăng đến giá trị rất cao.

  parallel-resonant circuit
  mạch cộng hưởng song song
  series resonant circuit
  mạch cộng hưởng nối tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X