• /si´mestə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Học kỳ, lục cá nguyệt (đặc biệt trong các trường đại học và trung học Mỹ)
  the summer semester
  học kỳ mùa hè


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  course , period , quarter , session

  US-R2 (config)# int Fa0/0

  US-R2 (config-if)# ip add 192.168.20.65 255.255.255.224

  US-R2 (config-if)# no shut

  US-R2 (config-if)# exit

  US-R2 (config)# int Fa0/1

  US-R2 (config-if)# ip add 192.168.20.113 255.255.255.248

  US-R2 (config-if)# no shut

  US-R2 (config-if)# exit

  US-R2 (config)# int S0/0/0

  US-R2 (config-if)# ip add 192.168.20.242 255.255.255.252

  US-R2 (config-if)# no shut

  US-R2 (config-if)# exit

  US-R2 (config)# int Lo0

  US-R2 (config-if)# ip add 172.16.0.2 255.255.255.255

  US-R2 (config-if)# no shut

  US-R2 (config-if)# exit

  Configure US-PC2 with the last IP address in the subnet.

  Ip address: 192.168.20.94Subnet mask: 255.255.255.224Default gateway: 192.168.20.65

  US-R1 (config)# int Fa0/1

  US-R1 (config-if)# ip add 192.168.20.118 255.255.255.248

  US-R1 (config-if)# no shut

  US-R1 (config-if)# exit

  US-R1# telnet 192.168.20.245

  HQ(config)# ip route 10.10.0.0 255.255.252.0 128.107.25.2

  HQ(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/1/0

  HQ(config)# router ospf 3

  HQ(config-router)# network 192.168.20.244 0.0.0.3 area 0

  HQ(config-router)# network 192.168.20.240 0.0.0.3 area 0

  US-R1 (config)# router ospf 3

  US-R1 (config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.63 area 0

  US-R1 (config-router)# network 192.168.20.112 0.0.0.7 area 0

  US-R1 (config-router)# network 192.168.20.244 0.0.0.3 area 0

  US-R2 (config)# router ospf 3

  US-R2 (config-router)# network 192.168.20.64 0.0.0.31 area 0

  US-R2 (config-router)# network 192.168.20.112 0.0.0.7 area 0

  US-R2 (config-router)# network 192.168.20.240 0.0.0.3 area 0

  HQ(config-router)# passive-interface s0/1/0

  HQ(config-router)# passive-interface s0/1/1

  US-R1 (config-router)# passive-interface fa0/0

  US-R2 (config-router)# passive-interface fa0/0

  HQ(config-router)# default-information originate

  US-R1 (config-if)# ip ospf priority 150 (f0/1,s0/0/0)

  US_R2 (config-if)# ip ospf priority 75 (f0/1,s0/0/0)

  US-R1 (config-if)# ip ospf hello-interval 30 (f0/0)

  US-R2 (config-if)# ip ospf hello-interval 30 (f0/1)

  US-R1# show ip ospf neighbor  WPC2: 172.16.100.190 255.255.255.192 172.16.100.129

  WB1: FA0/1 – 172.16.100.238 255.255.255.240

  net 172.16.100.0 0.0.0.127 area 0

  net 172.16.100.224 0.0.0.15 area 0

  net 172.16.100.244 0.0.0.3 area 0

  passive int f0/0

  int f0/1 ip ospf priority 100

  int s0/0/0 ip ospf priority 100

  int f0/1 ip ospf hello-interval 20

  WB2:

  net 172.16.100.128 0.0.0.63 area 0

  net 172.16.100.224 0.0.0.15 area 0

  net 172.16.100.240 0.0.0.3 area 0 passive int f0/0

  int f0/1 ip ospf priority 50

  int s0/0/0 ip ospf priority 50

  int f0/1 ip ospf hello-interval 20

  WestHQ:

  ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 192.0.0.2

  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0

  net 172.16.100.244 0.0.0.3 area 0

  net 172.16.100.240 0.0.0.3 area 0

  default-information originate

  passive int s0/1/0

  passive int s0/1/1

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X