• Hóa học & vật liệu

    chưng cất trực tiếp

    Giải thích EN: A petroleum-refinery process that distills crude oil to produce straight-run gasoline. Giải thích VN: Một quy trình chưng cất dầu sử dụng dầu thô để tạo ra xăng chưng cất trực tiếp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X