• BrE & NAmE /ðæt/

  Thông dụng

  Từ xác định, số nhiều those

  Ấy, đó, kia (dùng để nói rõ một người, một vật ở xa về không gian, thời đối với người viết hoặc người nói)
  that man
  người ấy
  in those days
  trong thời kỳ đó
  those books are old
  những quyển sách ấy đã cũ
  Đó, ấy (dùng để nói rõ một người, một vật đã được chỉ ra, đã được nêu ra)
  did you see that boy?
  anh có trông thấy thằng bé đó không?
  that dress of hers is too short
  chiếc áo đó của cô ta quá ngắn
  (dùng đứng trước một tiền ngữ của một mệnh đề quan hệ)
  those students who failed the exam will have to take it again
  những học sinh nào thi trượt sẽ phải thi lại

  Đại từ, số nhiều .those

  Người ấy, người đó, người kia; vật ấy, vật đó, vật kia
  what is that?
  cái gì đó?
  who is that?
  ai đó?
  after that
  sau đó
  before that
  trước đó
  that is
  nghĩa là, tức là
  will you help me? - that I will
  anh có vui lòng giúp tôi không? xin rất sẵn lòng
  That's right
  Phải đó
  That's it
  Tốt lắm
  what that?
  sao vậy?, sao thế?
  and that's that; so that's that
  đấy, chỉ có thế, chỉ thế thôi
  to prefer this to that
  thích cái này hơn cái kia
  (dùng để nói rõ một vật, sự kiện.. đã được chỉ ra hoặc nêu ra)
  look at that!
  nhìn kìa!
  send her some flowers - that's the easiest thing to do
  hãy gửi cho cô ta vài bông hoa - đó là cái dễ làm nhất
  (dùng làm tiền ngữ của một mệnh đề quan hệ)
  those present were in favour of a change
  những ai có mặt đều ủng hộ sự thay đổi
  Cái, cái mà, cái như thế
  a house like that described here
  một cái nhà giống như cái tả ở đây
  Để cho rõ
  That's that
  Chỉ có thế; chỉ thế thôi; thế là xong

  Đại từ quan hệ

  Người mà, cái mà, mà
  he is the very man that I want to see
  anh ấy đúng là người mà tôi cần gặp
  this is he that brought the news
  đây là người đã mang tin lại
  he that sows iniquity shall reap sorrows
  ai gieo gió sẽ gặt bão
  the night that I went to the theatre
  bữa tối mà tôi đi xem hát

  Phó từ

  Tới mức đó, như thế, đến thế
  I've done only that much
  Tôi chỉ làm được đến thế
  that far
  xa đến thế
  Như thế này
  the boy is that tall
  đứa bé cao như thế này
  (thân mật) đến nỗi
  I was that tired I couldn't speak
  tôi mệt đến nỗi không thể nói được

  Liên từ

  Rằng, là
  There's no doubt that communism will be achieved in the world
  Chắc chắn rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới
  Để, để mà
  light the lamp that I may read the letter
  thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư
  Đến nỗi
  the cord was such long that I could not measure it
  sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được
  Giá mà; giá như
  oh, that I knew what was happening!
  ôi! giá mà tôi biết cơ sự như thế này!

  Cấu trúc từ

  that is (to say)
  điều đó có nghĩa là; tức là; nghĩa là
  in that
  bởi vì
  it is that
  là vì

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kia

  Kỹ thuật chung

  đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X