• Xây dựng

  thể tích chung
  thể tích tổng
  tổng khối lượng

  Kinh tế

  tổng số lượng

  Giải thích VN: Tổng số cổ phần hay hợp đồng mua bán một loại chứng khóan, trái phiếu, hợp đồng futures hàng hóa, hay hợp đồng option trong một ngày cá biệt nào đó. Đối với các chứng khóan và trái phiếu, đây là tổng số các vụ mua bán trên các thị trường quốc gia như NYSE và AMEX và trên các thị trường vùng. Đối với các hợp đồng futures hàng hóa hay hợp đồng options, nó tiêu biểu cho số lượng các vụ mua bán đã được thực hiện khắp thế giới trong một ngày. Đối với chứng khóan trên thị trường ngoài danh mục tổng số lượng được tính bằng chỉ số NASDAQ.

  tổng khối lượng
  total volume of export trade
  tổng khối lượng mậu dịch xuất khẩu
  tổng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X