• /´vɔlju:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) vol quyển, tập, cuốn sách (nhất là thuộc một bộ hay một loạt gắn với nhau)
  a work in three volumes
  một tác phẩm gồm ba tập
  (viết tắt) vol dung tích; thể tích
  Khối, khối lượng; số rất nhiều, số lượng lớn cái gì
  the sheer volume of business
  khối lượng lớn công việc kinh doanh
  (vật lý) âm lượng (sức mạnh hay năng lượng của âm thanh); cái nút (trên (rađiô)..) để điều chỉnh âm lượng
  the TV was on at full volume
  máy thu hình đã được mở với âm lượng lớn nhất
  ( số nhiều) làn, đám, cuộn, khối tròn (của khói, mây...)
  volumes of smoke
  cuộn khói
  to speak (tell, express) volumes for
  nói lên một cách hùng hồn, chứng minh một cách hùng hồn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lượng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thể tích, dung tích, khối lượng, âm lượng, quyển, tập

  Toán & tin

  bộ đĩa

  Giải thích VN: Một tên khác của một đĩa hoặc băng từ lưu trữ dữ liệu. Từng đĩa hay băng từ riêng biệt là một bộ đĩa, có một tên hoặc số hiệu bộ đĩa duy nhất. Trong vài trường hợp, một đĩa cứng lớn có thể được chia thành các bộ đĩa riêng, từng bộ đĩa được xem như một đĩa riêng biệt cho dù tất cả bộ đĩa đều thực tế thường trú trên một ổ đĩa lớn.

  tập (sách báo)
  volum

  Điện lạnh

  độ to (của âm)

  Kỹ thuật chung

  khối
  absolute volume
  khối lượng tuyệt đối
  active volume
  khối hoạt động
  automatic volume recognition (AVR)
  sự nhận biết khối tự động
  automatic volume switching
  sự chuyển mạch khối tự động
  AVR (automaticvolume recognition)
  sự nhận biết khối tự động
  backup volume
  khối dự phòng
  backup volume
  khối dự trữ
  backup volume cleanup process
  quá trình hủy bỏ khối dự phòng
  base mass storage volume
  khối lượng lưu trữ cơ bản
  base volume
  khối cơ sở
  base volume
  khối lượng cơ sở
  batching by volume
  sự đong theo khối
  beginning-of-volume label
  nhãn khởi đầu khối
  BOV (beginningof volume)
  đầu khối
  bulk volume
  thể tích khối
  constant volume system
  hệ thống khối tích không đổi
  constant volume system (airconditioning)
  hệ thống khối tích không đổi
  construction volume
  khối lượng xây dựng
  control volume
  khối điều khiển
  copy volume
  khối (lưu trữ) bản sao
  cpvc (criticalpigment volume concentration)
  nồng độ khối chất màu tới hạn
  critical pigment volume concentration (cpvc)
  nồng độ khối chất màu tới hạn
  current volume pointer
  con trỏ khối hiện hành
  dam volume
  khối lượng đập
  data volume
  khối lượng dữ kiện
  data volume
  khối lượng số liệu
  direct access volume initialization
  khởi động tập trực truy
  disk volume
  khối đĩa
  diverging volume
  khối lượng phân nhánh
  duplicate mass storage volume
  khối bộ nhớ nhân đôi
  duplicate volume
  khối nhân đôi
  duplicate volume
  khối sao lại
  effective dimension of the rain volume
  lượng có ích của khối nước mưa
  end-or-volume (BOY)
  cuối khối
  end-or-volume (BOY)
  sự kết thúc khối
  end-or-volume label
  nhãn cuối khối
  end-or-volume label
  sự kết thúc khối
  EOV (end-of-volume)
  cuối khối
  EOV (end-of-volume)
  sự kết thúc khối
  excavated volume
  khối lượng đất đào
  excavation volume
  khối đào
  excavation volume
  khối đất đào
  excavation volume
  khối lượng đào
  fill volume
  khối lượng đắp
  general use mass storage volume
  tập lưu trữ khối đa dụng
  general user volume
  khối người dùng chung
  general-use mass storage volume
  khối lưu trữ đa dụng
  hourly traffic volume
  khối lượng vận chuyển từng giờ
  inactive volume
  khối không hoạt động
  index of physical volume of production
  chỉ số khối lượng sản xuất vật chất
  locked volume
  khối (nhớ) bị khóa
  logical volume
  khối logic
  logical volume manager
  bộ quản lý khối logic
  logical volume manager
  chương trình quản lý khối lôgic
  loose soil volume
  khối tích đất ở thể rời
  mass storage volume group
  nhóm dung lượng bộ lưu trữ khối
  mass-storage volume
  dung lượng bộ nhớ khối
  migration volume
  khối dịch chuyển
  modulus of volume elasticity
  môđun đàn hồi khối
  MSVC (massstorage volume control)
  sự điều khiển dung lượng bộ nhớ khối
  peak traffic volume
  khối lượng giao thông cực đại
  percentage by volume
  phần trăm theo khối lượng
  permanently resident volume
  khối thường trú
  physical volume
  khối vật lý
  primary volume
  khối chính
  private volume
  khối riêng
  radiant energy volume density
  mật độ khối năng lượng bức xạ
  recovery volume
  khối hồi phục
  reserved volume
  khối dự trữ
  service volume
  khối lượng lưu thông
  specific volume
  khối lượng riêng
  speed volume curve
  đường cong vận tốc-khối lượng (vận chuyển)
  standard volume
  khối lượng tiêu chuẩn
  system residence volume
  khối thường trú hệ thống
  total volume
  tổng khối lượng
  traffic volume
  khối lượng giao thông
  traffic volume
  khối lượng lưu thông
  traffic volume
  khối lượng vận chuyển
  traffic volume
  khối lượng vận tải
  transportation volume
  khối lượng chuyên chở
  transportation volume
  khối lượng vận chuyển
  variable air volume system
  hệ thống khối không khí thay đổi
  variable air volume system (airconditioning)
  hệ thống khối không khí thay đổi
  virtual volume
  khối ảo
  volume charge
  điện tích khối
  volume charge density
  mật độ diện tích khối
  volume density
  mật độ khối
  volume determination
  sự xác định khối lượng
  volume diffusion
  sự khuếch tần trong khối
  volume elasticity
  độ đàn hồi khối
  volume emission and absorption coefficient
  hệ số phát xạ và hấp thụ khối
  volume flow rate
  lưu lượng khối
  volume force
  lực khối
  volume group
  nhóm khối
  volume header
  đầu khối
  volume holography
  toàn ảnh khối
  volume initialization
  khởi động tập
  volume integral
  tích phân khối
  volume name
  tên dung khối
  volume name
  tên khối
  volume of ballast material
  khối lượng ba-lát
  volume of building
  khối tích nhà
  volume of buildings under construction
  khối lượng công trình đang xây dựng
  volume of earthwork
  khối lượng công tác đất
  volume of excavation
  khối lượng đất đào
  volume of freight
  khối lượng hàng hóa vận chuyển
  volume of rotation
  khối xoay
  volume of traffic
  khối lượng vận tải
  volume of water entering on the flood tide
  khối lượng nước dâng lúc thủy triều lên
  volume of work
  khối lượng công tác
  volume pump
  bơm khối
  volume reference number
  số tham chiếu khối
  volume resistance
  điện trở khối
  volume resistivity
  điện trở suất khối
  volume serial number
  số thứ tự khối
  volume set
  tập (hợp) khối
  Volume solids (VS)
  vật thể có hình khối
  volume strain
  sự biến dạng khối
  volume switch
  thủ tục chuyển khối
  volume table of contents (VTOC)
  bảng nội dung khối
  volume target
  mục tiêu khối (của rađa)
  volume velocity
  tốc độ khối
  volume velocity
  vận tốc khối
  volume vibration
  sự rung khối
  work volume
  khối lượng công việc
  working volume
  khối lượng thi công
  khối lượng
  absolute volume
  khối lượng tuyệt đối
  base mass storage volume
  khối lượng lưu trữ cơ bản
  base volume
  khối lượng cơ sở
  construction volume
  khối lượng xây dựng
  dam volume
  khối lượng đập
  data volume
  khối lượng dữ kiện
  data volume
  khối lượng số liệu
  diverging volume
  khối lượng phân nhánh
  excavated volume
  khối lượng đất đào
  excavation volume
  khối lượng đào
  fill volume
  khối lượng đắp
  hourly traffic volume
  khối lượng vận chuyển từng giờ
  index of physical volume of production
  chỉ số khối lượng sản xuất vật chất
  peak traffic volume
  khối lượng giao thông cực đại
  percentage by volume
  phần trăm theo khối lượng
  service volume
  khối lượng lưu thông
  specific volume
  khối lượng riêng
  speed volume curve
  đường cong vận tốc-khối lượng (vận chuyển)
  standard volume
  khối lượng tiêu chuẩn
  total volume
  tổng khối lượng
  traffic volume
  khối lượng giao thông
  traffic volume
  khối lượng lưu thông
  traffic volume
  khối lượng vận chuyển
  traffic volume
  khối lượng vận tải
  transportation volume
  khối lượng chuyên chở
  transportation volume
  khối lượng vận chuyển
  volume determination
  sự xác định khối lượng
  volume of ballast material
  khối lượng ba-lát
  volume of buildings under construction
  khối lượng công trình đang xây dựng
  volume of earthwork
  khối lượng công tác đất
  volume of excavation
  khối lượng đất đào
  volume of freight
  khối lượng hàng hóa vận chuyển
  volume of traffic
  khối lượng vận tải
  volume of water entering on the flood tide
  khối lượng nước dâng lúc thủy triều lên
  volume of work
  khối lượng công tác
  work volume
  khối lượng công việc
  working volume
  khối lượng thi công
  đĩa
  dung dịch
  dung lượng
  Automatic Volume Control (AVC)
  điều khiển dung lượng tự động
  automatic volume recognition (AVR)
  sự nhận biết dung lượng tự động
  AVR (automaticvolume recognition)
  sự nhận biết dung lượng tự động
  base mass storage volume
  dung lượng bộ nhớ cơ sở
  copy volume
  dung lượng bản sao
  disk volume
  dung lượng đĩa
  error statistics by tape volume (ESTV)
  thống kê lỗi bằng dung lượng băng
  error statistics by volume (ESV)
  thống kê lỗi bằng dung lượng
  error volume analysis (EVA)
  sự phân tích dung lượng lỗi
  ESTV (errorstatistics by tape volume)
  thống kê lỗi bằng dung lượng băng
  ESV (errorstatistics by volume)
  thống kê lỗi bằng dung lượng
  EVA (errorvolume analysis)
  sự phân tích dung lượng lỗi
  First Volume Commit (FVC)
  cam kết dung lượng đầu tiên
  inactive volume
  dung lượng không hoạt động
  Logical Volume Management (IBM) (LVM)
  Quản lý dung lượng một cách logic (IBM)
  low volume data
  dữ liệu có dung lượng thấp
  mass storage volume group
  nhóm dung lượng bộ lưu trữ khối
  mass-storage volume
  dung lượng bộ nhớ khối
  migration volume
  dung lượng dịch chuyển
  MSVC (massstorage volume control)
  sự điều khiển dung lượng bộ nhớ khối
  volume control circuit
  sơ đồ khống chế dung lượng
  volume-capacity ratio
  hệ số thể tích-dung lượng
  dung tích
  active volume
  dung tích hoạt động
  chilled volume
  dung tích lạnh
  clearance volume
  dung tích không gian chết
  critical volume
  dung tích tới hạn
  heater unit volume
  dung tích của thiết bị sưởi
  ice can volume
  dung tích khuôn (nước) đá
  ice can volume
  dung tích khuôn đá
  pore volume
  dung tích kẽ rỗng
  stage-volume relation
  quan hệ mức nước-dung tích
  stroke volume
  dung tích xi lanh
  volume counter
  bộ đếm dung tích
  volume counter
  máy đo dung tích
  volume curve
  đường cong chiều cao-dung tích (hồ chứa nước)
  volume of lake
  dung tích hồ
  volume of reservoir
  dung tích hồ chứa
  volume of storage
  dung tích hồ chứa
  volume production concrete mixer
  máy trộn bê tông dung tích lớn
  zero storage volume
  dung tích bảo quản ở dưới 0 độ F (-17, 8 độ C)
  zero storage volume
  thể tích (dung tích) bảo quản ở dưới 0oF
  âm lượng

  Giải thích VN: Cường độ âm thanh.

  automatic volume control
  điều chỉnh âm lượng tự động
  automatic volume control (AVC)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  automatic volume control (AVC)
  sự điều chỉnh âm lượng tự động
  AVC (automaticvolume control)
  sự điều khiển âm lượng tự động
  AVR (AutomaticVolume Recognition)
  nhận dạng âm lượng tự động
  co-ordination volume
  âm lượng kết hợp
  co-ordination volume
  âm lượng phối hợp
  common volume
  âm lượng chung
  common volume in the main beams
  âm lượng của các thùy chính
  Compressed Volume File (CVF)
  tệp âm lượng được nén
  hemispherical search volume
  âm lượng nghiên cứu bán cầu
  reference volume
  âm lượng chuẩn
  reference volume
  âm lượng quy chiếu
  scattering volume
  âm lượng khuếch tán
  speaker volume
  âm lượng loa
  speech volume
  âm lượng tiếng nói
  standard volume indicator
  bộ chỉ báo âm lượng chuẩn
  standard volume indicator
  chỉ báo âm lượng chuẩn
  volume compression
  sự nén âm lượng
  volume compressor
  bộ nén âm lượng
  volume control
  bộ kiểm âm lượng
  volume control
  điều chỉnh âm lượng
  volume control
  điều khiển âm lượng
  volume control
  sự điều khiển âm lượng
  volume control
  sự điều chỉnh âm lượng
  volume current
  dòng âm lượng
  volume displacement
  độ dịch chuyển âm lượng
  volume equalizer
  bộ bù âm lượng
  volume indicator
  bộ chỉ báo âm lượng
  volume indicator
  đèn chỉ báo âm lượng
  volume indicator
  âm lượng kế
  volume level
  mức âm lượng
  volume limiter
  bộ hạn chế âm lượng
  volume meter
  máy đo âm lượng
  volume range
  khoảng âm lượng
  volume range
  dải âm lượng
  volume speech
  tiếng nói của âm lượng
  volume unit
  đơn vị âm lượng
  Volume Unit (VU)
  đơn vị âm lượng
  volume unit meter
  máy đo đơn vị âm lượng
  môi trường ghi
  mức âm lượng
  phương tiện nhớ
  thể tích
  air volume control
  khống chế thể tích không khí
  air volume control
  điều chỉnh thể tích không khí
  air volume flow rate
  lưu lượng không khí theo thể tích
  air volume flow rate
  tốc độ dòng thể tích không khí
  air volume regulation
  điều chỉnh thể tích không khí
  air volume regulation
  sự điều chỉnh thể tích
  architectural volume
  thể tích kiến trúc
  atomic volume
  thể tích nguyên tử
  automatic volume control
  điều chỉnh thể tích tự động
  batching (byvolume)
  sự phối liệu theo thể tích
  batching by volume
  định lượng (theo) thể tích
  bulk volume
  thể tích khối
  centrifugal moment of inertia of volume
  mômen quán tính ly tâm của thể tích
  chilled volume
  thể tích lạnh
  circulating volume
  thể tích tuần hoàn
  clearance volume
  thể tích buồng đốt
  coefficient of volume compressibility
  hệ số nén thể tích
  combustion volume
  thể tích đốt cháy
  composition of volume
  sự hợp (bằng) thể tích
  compression volume
  thể tích nén
  constant volume line
  đường đẳng thể tích
  constant volume sampling (CVS)
  sự lấy mẫu thể tích không đổi
  coolant volume
  thể tích chất tải lạnh
  cooler volume
  thể tích được làm lạnh
  critical volume
  thể tích tới hạn
  CVS (constantvolume sampling)
  sự lấy mẫu thể tích không đổi
  differential of volume
  vi phân thể tích
  differential of volume, element of volume
  phân tử thể tích, yếu tố thể tích
  differential of volume, element of volume
  vi phân thể tích, yếu tố thể tích
  displacement volume
  thể tích xy lanh
  dry-volume measurement
  đo thể tích khô
  effective volume
  thể tích hữu ích
  excluded volume
  thể tích khấu trừ
  expansion volume
  thể tích dãn nở
  expansion volume
  thể tích giãn nở
  expiratory reserve volume
  thể tích dự trữ thở ra
  feeding by volume
  cấp theo thể tích
  flow volume
  thể tích của dòng chảy
  flow volume
  thể tích dòng chảy
  fluid volume
  thể tích chất lỏng
  gross room volume
  thể tích phòng thô
  gross room volume
  thể tích phòng tổng thể
  incompressible volume
  thể tích không nén được
  insulated volume
  thể tích được cách nhiệt
  intake volume
  thể tích hút
  living space volume
  thể tích phần (để) ở
  minute volume
  thể tích l phút
  modulus of elasticity of volume
  môđun đàn hồi thể tích
  modulus of volume change
  hệ số biến thiên thể tích
  molecular volume
  thế tích phân tử
  packed cell volume
  thể tích hồng cầu đặc
  percent by volume
  phần trăm theo thể tích
  percentage by volume
  tỷ lệ phần trăm thể tích
  positive volume tank
  thùng đo thể tích
  pressure volume diagram
  giản đồ thể tích-áp suất
  pressure volume relation
  quan hệ thể tích-áp lực
  pressure volume temperature law (relationship)
  quan hệ áp suất-thể tích-nhiệt độ
  pressure/volume diagram
  giản đồ áp suất/thể tích
  radar volume
  thể tích rađa
  reduced volume
  thể tích bị giảm
  refrigerant volume
  thể tích môi chất lạnh
  refrigerating effect per unit of swept volume
  năng suất lạnh theo đơn vị thể tích (quét)
  reserve volume
  thể tích khí dự trữ
  residual air volume
  thể tích dư
  residual volume
  thể tích khí dư cặn
  return air volume
  thể tích không khí hồi
  sensitive volume
  thể tích nhạy (của ống đếm)
  settled volume
  thể tích sa lắng (nước thải)
  solid volume
  thể tích đặc
  steam volume ratio
  hiệu suất thể tích hơi
  stress from volume change
  ứng suất do thay đổi thể tích
  stroke volume
  thể tích tâm thu
  swept volume
  thể tích đầy
  swept volume
  thể tích quét (của pittông)
  target volume
  thể tích mục tiêu (ở ra đa)
  total energy per unit volume
  tổng năng lượng trên thể tích đơn vị
  total volume
  thể tích chung
  total volume
  thể tích tổng
  total volume factor
  hệ số thể tích toàn phần
  unit of volume
  đơn vị thể tích
  varying volume
  thể tích thay đổi
  viscous force per unit volume
  lực nhớt trên thể tích đơn vị
  void volume
  thể tích khoảng trống
  void volume
  thể tích lỗ rỗng
  void volume
  thể tích lỗ trống
  voids volume
  thể tích các lỗ rỗng
  volume (tric) expansion
  sự nở thể tích
  volume (tric) strain
  biến dạng thể tích
  volume average boiling point
  điểm sôi trung bình theo thể tích
  volume change
  sự biến đổi thể tích
  volume concentration
  nồng độ theo thể tích
  volume contraction
  sự co thể tích
  volume control
  kiểm tra thể tích
  volume control damper
  van điểu chỉnh thể tích
  volume counting
  sự đo đếm thể tích
  volume deformation
  biến dạng thể tích
  volume density
  mật độ thể tích
  volume determination
  sự xác định thể tích
  volume effect
  hiệu ứng thể tích
  volume elasticity
  độ đàn hồi thể tích
  volume element
  phần tử thể tích
  volume expansion
  sự tăng thể tích
  volume factor
  hệ số thể tích
  volume filling
  sự nạp đầy thể tích
  volume flow
  lưu lượng theo thể tích
  volume flow
  dòng chảy thể tích
  volume flow rate
  lưu lượng thể tích
  volume flow rate
  lưu lượng theo thể tích
  volume force
  lực thể tích
  volume fraction
  tỷ lượng theo thể tích
  volume in phase space
  thể tích trong không gian pha
  volume increase
  sự tăng thể tích
  volume integral
  tích phân thể tích
  volume loss
  sự hao thể tích
  volume measure
  sự đo thể tích
  volume model
  mô hình thể tích
  volume moisture
  độ ẩm thể tích
  volume of a solid
  thể tích của một vật thể
  volume of a solid
  thể tích của một vật thể (rắn)
  volume of a solid body
  thể tích vật rắn
  volume of building
  thể tích nhà
  volume of intergranular soil space
  thể tích kẽ rỗng của đất
  volume of pores
  thể tích lỗ hổng
  volume of rotation
  thể tích quay
  volume of stream flow
  thể tích lượng dòng chảy
  volume of voids
  thể tích các lỗ rỗng
  volume percent
  phần trăm theo thể tích
  volume proportioning bin
  phễu phối liệu theo thể tích
  volume pump
  bơm đo thể tích
  volume rate
  lưu lượng theo thể tích
  volume ratio
  hệ số (về) thể tích
  volume ratio
  hệ số về thể tích
  volume ratio
  tỷ số thể tích
  volume resistivity
  điện trở suất thể tích
  volume shrinkage
  khô ngót thể tích
  volume shrinkage
  độ co thể tích
  volume shrinkage
  sự co ngót thể tích
  volume shrinkage
  sự co thể tích
  volume shrinkage
  sự khô ngót thể tích
  volume size factor
  hệ số kích thước thể tích
  volume strain
  biến dạng thể tích
  volume tank
  thùng thể tích
  volume unit
  đơn vị thể tích
  volume velocity
  tốc độ thể tích
  volume vibration
  sự rung thể tích
  volume weight
  trọng lượng thể tích
  volume-capacity ratio
  hệ số thể tích-dung lượng
  volume-density relationship
  hệ thức thể tích-mật độ
  working volume
  thể tích làm việc
  zero storage volume
  thể tích (dung tích) bảo quản ở dưới 0oF
  tập nhớ
  vật mang dữ liệu

  Kinh tế

  dung tích
  thể tích
  bulk volume
  thể tích gộp
  feeding by volume
  sự cung cấp theo thể tích
  percent by volume
  phần trăm theo thể tích
  volume concentration
  sự cô thể tích
  volume concentration
  sự làm bay hơi theo thê tích
  volume meter
  cái đo thể tích
  volume shrinkage
  sự khô hao theo thể tích
  volume ton
  tấn thể tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X