• Phó ngữ

  Ở dưới, ở thấp hơn
  Il [[ny]] a personne au-dessous
  chẳng có ai ở dưới cả

  Giới ngữ

  Au-dessous de dưới, thấp hơn
  Cinq degrés au-dessous de zéro
  �� năm độ dưới không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X