• Danh từ giống cái

  Người; cá nhân
  Inviter trois personnes
  mời ba người
  Bản thân, con người
  La personne et l'oeuvre d'un écrivain
  con người và tác phẩm của một nhà văn
  Thân hình
  Être bien fait de sa personne
  có thân hình cân xứng
  (ngôn ngữ học) ngôi
  Première personne
  ngôi thứ nhất
  en personne
  đích thân
  Venir en personne
  hiện thân
  L'avarice en personne
  �� hiện thân của tính biển lận
  être bonne personne
  hiền hậu; dễ dãi
  être content de sa personne
  tự mãn
  grande personne
  người lớn
  jeune personne
  thiếu nữ
  jolie personne
  người đàn bà xinh
  payer de sa personne payer
  payer
  répondre de la personne de quelqu'un
  bảo lãnh cho ai; chịu trách nhiệm về ai
  sans acception de personnes acception
  acception
  s'assurer de la personne de quelqu'un
  (từ cũ, nghĩa cũ) bắt giam ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X