• Phó từ

  Dễ dàng
  Cela ne va pas si facilement!
  việc ấy không dễ dàng thế đâu!
  Phản nghĩa Difficilement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X