• Danh từ giống đực

  Bước
  Un pas en avant
  một bước về phía trước
  Pas de vis
  (kỹ thuật) bước đinh ốc
  à deux pas [[dici]]
  cách đây vài bước
  Tiếng bước đi
  [[Jentends]] des pas
  tôi nghe có tiếng bước đi
  Vết chân
  Des pas sur le sable
  vết chân trên cát
  Cách đi, dáng đi
  Pas lourd
  dáng đi nặng nề
  Ngưỡng (cửa)
  Pas de la porte
  ngưỡng cửa
  Hẻm núi, eo biển
  Le pas de Calais
  eo biển Ca-le
  Nước đi (của ngựa)
  (từ cũ, nghĩa cũ) bậc (cầu thang)
  à chaque pas
  mỗi lúc lại, rất nhiều khi
  à grands pas
  đi nhanh
  aller à pas de tortue
  đi chậm như rùa
  aller à petits pas
  đi chậm chạp
  à pas comptés
  đủng đỉnh từng bước
  au pas
  đi đều đặn, theo nhịp
  avoir le pas sur [[quelquun]]
  lấn bước ai
  céder le pas céder
  céder
  doubler le pas doubler
  doubler
  en être au premier pas
  chưa tiến hơn lúc mới ở bước đầu
  faire les cent pas cent
  cent
  faire les premiers pas
  cầu thân; làm lành trước
  faire un faux pas
  sai lầm
  faire un grand pas
  tiến bộ nhanh
  franchir le pas franchir
  franchir
  il [[ny]] a [[quun]] pas
  chỉ có một bước, rầt gần
  la peur a bon pas
  sợ thì đi nhanh
  le premier pas
  bước đầu, sơ bộ
  marcher à pas de loup loup
  loup
  marcher sur les pas de [[quelquun]] marcher
  marcher
  marquer le pas marquer
  marquer
  mauvais pas
  bước khó khăn, cảnh gian nan
  mettre [[quelquun]] au pas
  đưa ai vào khuôn phép
  ne pas quitter [[dun]] pas
  theo dõi từng bước
  pas à pas
  từng bước một
  pas de sénateur
  bước đi bệ vệ
  pas redoublé
  bước gấp
  regretter ses pas
  tiếc công khó nhọc
  revenir sur ses pas
  thay đổi thái độ
  salle des pas perdus
  phòng đợi (ở một công sở)
  [[Sattacher]] aux pas de [[quelquun]]
  theo ai khắp nơi
  sauter le pas
  quyết định làm một việc khó nhọc
  sous les pas
  dưới chân

  Phó từ

  Không
  Pas de chance
  không may
  comme pas un
  như bất cứ ai
  non pas
  chứ không phải
  pas beaucoup
  không nhiều
  pas du tout tout
  tout
  pas encore
  chưa
  pas le moins du monde
  không một tí nào
  pas un
  không một người nào; không một vật nào
  pas vrai vrai
  �� thật không? thật
  pourquoi pas
  sao lại không?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X