• Danh từ giống đực

  Khái niệm cơ sở, kiến thức sơ đẳng
  Les rudiments d'une science
  khái niệm cơ sở của một khoa học
  Elaborer les rudiments d'une théorie
  thảo ra các khái niệm cơ sở của một học thuyết
  (sinh vật học) cơ quan thô sơ; bộ phận thô sơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X