• Ngoại động từ

  Bỏ, bãi, bãi bỏ, hủy bỏ
  Supprimer un impôt
  bãi một thứ thuế
  Gạc bỏ; gạt bỏ
  Supprimer une phrase
  gạc bỏ một câu
  Supprimer des obstacles
  gạt bỏ trở ngại
  (nghĩa rộng) giảm bớt
  L'avion supprime les distances
  máy bay giảm bớt đường xa
  Thủ tiêu
  Supprimer un tra†tre
  thủ tiêu một tên phản bội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X