• Thông dụng

  Danh từ
  Illusion, optical illusion
  Fancy, fantasy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hallucination
  ảo giác màu
  colour hallucination
  ảo giác xúc
  tactile hallucination
  illusion
  virtual
  hiện thực ảo giác
  virtual reality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X