• Thông dụng

  Động từ

  To hum and haw, to stammer
  ấp úng mãi không trả lời được
  to hum and haw for long moments without being able to give an answer
  ấp úng như ngậm hột thị
  to stammer as if one has a potato in one's mouth
  ấp a ấp úng
  to stammer badly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X