• Thông dụng

  Danh từ

  Scarecrow, dummy
  bù nhìn giữ dưa
  a scarecrow guarded a field of melons
  bù nhìn rơm
  a straw dummy
  Puppet, quisling
  tổng thống bù nhìn
  a puppet president, a quisling president
  chính phủ bù nhìn do đế quốc lập ra
  a puppet government set up by imperialism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X